Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Джампи” ООД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Джампи” ООД - гр. Хаджидимово

На основание Заповед №202/19.06.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.06.2015 г. се извърши проверка на място на „Цех за ушиване на саи”, находящ се гр. Хаджидимово, ул. „Македония“ №54.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за оформяне и залепване на саи;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- котелно помещение.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на саи на ишлеме за Р Италия. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №34-06/30.06.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление се ползва котел на твърдо гориво (дърва и въглища), с топлинна мощност 186 кW и не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
В производствените помещения е изградена общообменна смукателно- нагнетателна вентилация.
3.2. Емисии от производствена дейност
На обекта се извършва спомагателно залепване на ушити саи и оформяне на бомбета и фортове. Ушиването на саи се извършва и от други юридически лица. Конфекционирането на готовите обувки става в Италия. За спомагателното залепване се ползват лепила, съдържащи органични разтворители. Дейността „Производство на обувки” попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в редултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). При предходна проверка през 2013 г. на обекта не се е извършвало спомагателно залепване. Дружеството има задължение съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. ежегодно в срок до 31.03. на текущата година да предоставя информация за консумацията на органични разтворители през предходната календарна година. До момента не е извършена регистрация на инсталацията за производство на обувки по чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и не е вписана в публичния регистър на РИОСВ- Благоевград, достъпен на интернет страницата.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., посл. изм. ДВ бр. 84/2012 г.). За ушиването на саи се употребяват опасни химични смеси- лепила с търговски наименования „Poligrip M328”, „Poligrip N328”, „Neogrip 868” и „Uniflex 640”. При проверката се установи, че за за тях са налични актуални информационни листове за безопасност. Същите се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е изградено и организирано в съответствие с изискванията на на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
Дружеството е изготвило и поддържа актуална документация по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната Наредба. Изготвена е и се поддържа актуална оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са били обект на извършената проверка..