Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Лейбълс арт - 09” ООД - с. Марино поле, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Лейбълс арт - 09” ООД - с. Марино поле, общ. Петрич

На основание заповед №226/06.07.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.07.2015 г. беше извършена проверка на място на обект – цех за производство на хартиени и самозалепващи се етикети, експлоатиран от “Лейбълс арт - 09” ООД, находящ се в с. Марино поле, общ. Петрич
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактори „Опасни химични вещества и управление на риска“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на хартиени и самозалепващи се етикети. Тази дейност се извършва в едно основно производствено помещение, в което са разположени печатарски машини за пълноцветен печат и машини за щанцоване на етикети, и в едно спомагателно помещение – склад за входяща продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 29-09/14.07.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
За печатане върху етикетите се използват машини за пълноцветен флексопечат. Дейността „флексопечат“ попада в обхвата на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
На обекта са инсталирани три броя колонни климатични системи със съдържание на охлаждащ агент R – 22, в количества по 4,7 кг във всяка система. При проверката не се представят досиета на системите, в които да се отразява извършването на проверки за течове. Считано от 01.01.2015 г. се забранява изпускането и/или употребата на ненапълно халогенирани хлорфлурвъглеводороди HCFC (R – 22), като от тази дата е в сила Регломинт (ЕО) №517/2013 относно флуорсъдържащите парникови газове. Проверките за течове на климатичните системи на обекта трябва да се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност издадени от Българска браншова камара по машиностроене.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него.
При проверката се установи, че в производствената си дейност, дружеството употребява бои за флексопечат, разтворители за почистване на машините и лак, за които не притежава информационни листове за безопасност.
Употребяваните химикали се съхраняват на три места вътре в производственото помещение, върху стелажи и на пода. На обекта няма специално помещение за съхранение на употребяваните химикали, което да отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/. Дружестовото не е изготвило документацията по чл. 4 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от нея.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
1. Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP – Регламента. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.09.2015 г. Отг.: управителя
2. Да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бл. 43/2011 г.), както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Копия от тези документи да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.09.2015 г. Отг.: управителя
3. Да бъде обособено помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали което да отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15.09.2015 г. Отг.: управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. При констатирано неизпълнение на едно или няколко предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.