Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Фурнир- пласт” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Фурнир- пласт” ЕООД - гр. Симитли

На основание Заповед №271/03.08.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.08.2015 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Фурнир- пласт” ЕООД, гр. Симитли, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по компоненти атмосферен въздух и опасни химични вещества, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на предприятие за производство на дъски, фурнир, шпертплат и слоести детайли, включващо:
- цех „Гатерен“;
- цех „Детайли“;
- склад готова продукция;
- котелно със сушилни за дървен материал;
- места за съхранение на опасни химични вещества.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство дъски, фурнир, шпертплат и слоести детайли от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №27-08/12.08.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1. Организирани емисии от горивни процеси
За технологични нужди дружеството получава топлоносител от котел тип ПКМ 4 с изградена предкамера, с номинална топлинна мощност 2.3 МW. Котелът изгаря твърдо гориво - дървени изрезки, отпадащи при първичната обработка на дървесината, като разхода е 800 кг./час. Преди изпускане на газовете в атмосферния въздух, посредством комин, прахо - газовата емисия преминава за пречистване през циклон.
Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г.. До момента не са извършени СПИ. Резултатите от измерванията през 2013 г. показват намаляване на замърсяването по показател „въглероден оксид“ в сравнение с предходни измервания, поради което текущата месечна санкция е намалена със Заповед на Директора на РИОСВ- Благоевград, по реда на чл. 69б от ЗООС.
3.2. Организирани емисии от производствени процеси
За слепване на детайли от фурнир и шпертплат се използва формалдехидна смола без съдържание на органични разтворители.
3.3. Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух
В цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункер, посредством циклони. При проверката не са констатирани замърсявания от трици.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH.
При извършване на проверката се констатира, че дружеството не съхранява моторни и хидравлични масла след м. юни 2013 г. Транспортните средства се обслужват в сервизи. Хидравлични масла се употребяват в малки количества и се закупуват от дружеството при необходимост от доливане на хидравличните преси.
Формалдехидната смола (UF Resin 64-68%) се съхранява съгласно данните в изготвената от дружеството оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Около съдовете има изградена събирателна вана, която е оразмерена така, че да поеме цялото количество формалдехидна смола, която се съхранява в съдовете.
При проверката се представя информационен лист за безопасност, който не е актуален.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  1. Да се изиска от доставчика на формалдехидната смола актуален информационен лист за безопасност. Същият да се представи в РИОСВ Благоевград и да е наличен на площадката на дружеството. Срок: 01.10.2015 Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката на обекта не са констатирани съществени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. За изпълнението на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.