Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ЗАХОВ - МД“ ЕООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗАХОВ - МД“ ЕООД - гр. Банско

На основание заповед № 289/14.08.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.08.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „ЗАХОВ - МД” ЕООД, гр. Банско. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- шоурум за търговия с мебели;
- цех за производство на мебели от ПДЧ, МДФ и дървесина;
- цех за тапициране на мебели;
- места за съхраняване на отпадъци;
- места за съхраняване на ОХВ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на мебели по поръчка на клиенти като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Банско, ул. „България“ № 1. По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, е съставен Констативен протокол № 78-13/27.08.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор” Отпадъци”

Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места, обозначени с надписи. Опасните отпадъци се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп. През зимното полугодие се извършва се дейност с код R1-използване на отпадъците като гориво за получаване на топлинна енергия. Дейността се извършва при наличие на регистрационен документ по чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците. На обекта има заверени 2 (два) броя отчетни книги: за образувани отпадъци по Приложение № 1 и по приложение № 4 - за оползотворяване на отпадъци от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. Същите се водят съгласно изискванията.
През 2014 г. и до момента на проверката не са предавани отпадъци за последващо третиране.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

Дружеството произвежда мебели от дървесина, които обработва с бои, лакове и грундове, които е класифицирало като опасни смеси в представената в РИОСВ – Благоевград оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВ). Дружеството е потребител по веригата, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH.
При проверката на склада за съхранение на ОХВ е установено, че същия е с ограничен достъп. Всички химикали се съхраняват в оригиналните опаковки, които са плътно затворени. При проверката са представени информационни листове за безопасност на всички употребявани химикали.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

1. Да се представи справка под формата на таблица № 1 за изразходваните химикали през 2015 г. Срок: 30.03.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП № 78-13/27.08.2015 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.