Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„СТИЛ М 1“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СТИЛ М 1“ ООД - гр. София

На основание заповед № 288/14.08.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.08.2015 г. беше извършена проверка на място на производствените площадки на „Стил М 1” ООД, гр. София, находящи се в с. Баня, общ. Разлог (Площадка №1 - бивш стопански двор и Площадка №2 - бивша консервна фабрика). Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на мебели и дограма. При посещението на място на обектите е установено, че дружеството е преустановило дейността от април 2015 г.
По време на извършването на текущия контрол на обектите върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, е съставен Констативен протокол № 76-13/27.08.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

2.1. Фактор” Отпадъци”

При направеният обход на двете площадки и при проверка на отчетните книги е установено, че дружеството не е почистило площадките от отпадъците, образувани от дейността му. Установени са налични количества, които се съхраняват и на двете площадки.

3. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци“

3.1 Наличните отпадъци от дейността на дружеството да се предадат за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Копие от документите, оформени при предаване на отпадъците да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.09.2015 г. Отг.: Управител

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за изпълнение в КП № 76-13/27.08.2015 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.