Съдържание

Посетители

В момента има 654  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Жоси“ АД - гр. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Жоси“ АД - гр. Хаджидимово

На основание заповед № 299/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Жоси” АД, гр. Хаджидимово, ул. „Ореляк“ № 9. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех „Кроячен“;
- Цех „Шивален“;
- Цех „Монтажен“;
- места за съхраняване на отпадъци ;
- места за съхраняване на ОХВ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на обувки. По време на извършването на текущия контрол на обекта върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, е съставен Констативен протокол № 81-13/10.09.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор” Отпадъци”
Дружеството извършва дейност по производство на обувки. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.). На обекта има заверени седем броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ,бр.51/2014 г.). Към момента на проверката отчетните книги се водят с пропуски. Дадени са указания за стриктно спазване на изискванията на Наредба № 1.
Отпадъците, образувани от дейността на обекта се съхраняват разделно в обособено за целта помещения, като местата са обозначени с надписи със съответният код и наименование на отпадъка. Предават се въз основа на писмен договор с лица, притежаващи необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци.
За отпадъците, подлежащи на депониране дружеството е провело процедурата по основно охарактеризиране.
За изпълнението на чл. 59 от ЗУО дружеството членува в организация по оползотворяване. При проверката не са представени вътрешно - фирмена спецификация и месечни справки - декларации изготвени по цени на ПУДООС.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.
В своята дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси, за които на обекта са налични актуални информационни листове за безопасност. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, в което е осигурена адекватна вентилация. Помещението е с ограничен достъп и в него не се съхраняват вещества с несъвместими категории. Наличен е в склада и подходящ абсорбент – пясък и трици. Подът на склада е непропусклив – механично и химично устойчив.
В съответствие с изискванията на чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, дружеството е изготвило изисканата информация, която е представена при проверката. В съответствие с изискванията на чл. 9 от горецитираната наредба дружеството е изготвило оценката за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси, която е актуална.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците“

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград копия на вътрешно - фирмена спецификация и месечни справки – декларации по приложение № 12 и № 13 към Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се получават масово разпространени отпадъци. Срок: 12.10.2015 г. Отг. Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и е поставен срок за неговото изпълнение в КП № 81-13/10.09.2015 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.