Съдържание

Посетители

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Юро Дийл” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юро Дийл” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед №302/24.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на ковчези от дърво”, находяща се гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади“ №18.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех за заготовки;
- Участък за повърхностна обработка;
- Лакозаливни инсталации;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества;
- Парокотелна инсталация.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на ковчези от дърво. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №32-09/10.09.2015 г., в който са отразени следните обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
Експлоатира се котел тип „Eоo Fire“ с топлинна мощност 1.105 МW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът захранва с топлоносител 3 бр. сушилни камери за дървен материал. През зимният сезон се ползва и за отопление на производствените цехове. Димните газове от котела се изпускат в атмосферния въздух, посредством изпускащо устройство (комин), като преди това преминават за пречистване през циклон. В цеховете е изградена пневмотранспортна система за улавяне на дървесния прах и трици, които постъпват в бункер, посредством два броя циклони. Триците от бункера постъпват автоматично в котела, а дървесните изрезки се подават ръчно.
Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са били валидни за 2012 г. и 2013 г.

3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси

3.1.2.1.Емисии от летливи органични съединения
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 2 бр. изпускащи устройства. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИса били валидни за 2012 г. и 2013 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса и сушилен тунел с 2 бр. изпускащи устройства (вход- нанасяне на покрития, изход- сушене). Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ са били валидни за 2013 г. и 2014 г.
- лакозаливна инсталация с водна завеса с 1 бр. изпускащо устройство. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ са били валидни за 2013 г. и 2014 г.
Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ - удостоверение за регистрация №53/18.06.2014 г. на Директора на РИОСВ- Благоевград.
В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2014 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).
3.1.2.1. Емисии от прахообразни вещества - 4 броя изпускащи устройства от кабини за шлайфане на грундирани дървени повърхности. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух. СПИ са били валидни за 2013 г. и 2014 г. При проверката е констатирано, че четирите изпускащи устройства са издигнати на около 2 м над фасадата на сградата. Представени са схеми на изпълнени пробоотборни точки. Не се представят протоколи от извършените през първото полугодие на 2015 г. СПИ на емисиите на прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух, тъй като дружеството не е извършило плащане за извършената услуга на лабораторията провела измерванията. Представя се копие от писмо до ИАОС относно искане за провеждане на измервания и калкулация и проформа фактура за извършени разходи от ИАОС за провеждане на измерванията и последващия анализ.
Поради повреда на гатер- банцига (разположен на открито и основен източник на шум в околната среда), не се извършва първична обработка на дървесина (бичене) от няколко месеца.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 – Регламент REACH. По- голямата част от химикалите си то доставя от Италия, а другата част от дистрибутори в България. На обекта са налични Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички употребявани ОХВ и смеси, които са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.
Дружеството е изготвило и представя при проверката, документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. На място - в склада за ОХВ и смеси не бяха установени разлики в номенклатурата на химични вещества и смеси с тези описани в оценката. Установи се, че дружеството е реконструирало и реорганизирало склада, като същият е изцяло отделен с плътни стени от останалите производствени помещения и от помещенията за почивка на персонала, осигурен е ограничен достъп и адекватна вентилация. Настъпилите промени в условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси на обекта не са отразени в представената при проверката оценка.

3.3. Фактор „Отпадъци”

За дейността на обекта, дружеството притежава следните документи:
- Работни листове за класификация на отпадъци с кодове: 030105, 030199, 080113, 0080117, 0100101, 150101, 150102, 150110, 150202, 200121 и 200301;
- Отчетни книги по Приложение №1 – 1 бр. и по приложение №4 – 1 бр., заверени от РИОСВ – Благоевград;
- Регистрационен документ за третиране на отпадъци с код 030105.
При извършената проверка на място и по документи се установи, че:
- Отпадък с код 030105 (трици и изрезки) се изгаря в един брой водогреен котел, който захранва 3 броя сушилни. При недостиг на този отпадък в котела се изгарят изрезки доставяни от Република Гърция. В тази връзка се представят фактури и ЧМР, но не се представя договор по чл. 18 от Регламент (ЕО) №1013/2006 относно трансграничен превоз на отпадъци и документи по Анекс VII;
Дружеството не притежава Регистрационен документ, с който да е разрешена дейност
R – 13 – събиране от отпадъци от други лица. Превозът на отпадъци от Република Гърция се извършва с автомобили, с гръцка регистрация и собственост на гръцко юридическо лице.
- За отпадъци с кодове 080113, 080117, 150110 и 150202 има обособени места за съхранението им обозначени с код и наименование;
- Отпадък с код 200121 се съхранява в склада за входяща продукция, в сандък и при наличие на сяра;
- Отпадък с код 150110 се съхранява на закрито до склада за готова продукция.
При проверката се установи, че има разминаване в количествата съхранени отпадъци на обекта и годишните отчети за 2014 г.
- Цялото количество от отпадък с код 100110, според годишният отчет за 2014 г. е предадено на РДНО – Гоце Делчев, което обаче не е отчетено в отчетната книга по Приложение №4. За предаването на този отпадък не се представя писмен договор с РДНО – Гоце Делчев.
И в двете отчетни книги, от датата на тяхната заверка (24.06.2014 г.), до момента на настоящата проверка не е отразявано предаване на отпадъци.
- Отпадък с код 150102, съгласно записите в отчетната книга не е образуван. При проверката, обаче се установи, че такъв отпадък се образува от разопаковане на входящата продукция и той се третира съвместно с битовия отпадък.
Във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, дружеството представя удостоверение доказващо членството му в организация по оползотворяване – „Булекопак“ АД, валидно до 31.12.2017 г., както и документи за извършени плащания към организацията за 2014 г. За 2015 г. плащания не са извършвани. На обекта не са изготвени и съхранени месечни справки декларации по Приложение №13 и вътрешно фирмени спецификации по Приложение №12 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества ”

  • Да бъде актуализирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Копие от нея да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.09.2015 г. Отг.: управителя

Относно компонент „Атмосферен въздух ”

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград, с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр. 31/1999 г.) протоколи от проведените СПИ на емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Срок: 17.09.2015 г. Отг.: управителя

Относно фактор „Отпадъци ”

  • Да бъде подадено в РИОСВ – Благоевград заявление за изменение и допълнение на документ № 01-РД-304-0/24.06.2014 г. Срок: 12.10.2015 г. Отг.: управителя
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград копия от месечни справки декларации по Приложение №13 и вътрешно фирмени спецификации по Приложение №12 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. Срок: 12.10.2015 г. Отг.: управителя
  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград писмен договор по чл. 8, ал.1 от ЗУО за предаване на отпадък с код 100101 на РДНО – Гоце Делчев. Срок: 12.10.2015 г. Отг.: управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са дадени задължителни предписания със срок за изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.