Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БОНАНА” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БОНАНА” ООД - гр. Петрич

На основание Заповед №308/31.08.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2015 г. се извърши проверка на място на обект Фабрика за производство на мебели експлоатирана от “Бонана” ООД, находяща се в гр. Петрич, ул. „Марица“ №22, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Марица“ №22.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- участъци за обработка на дърво и ПДЧ, разположени в сграда №1 и сграда №2;
- механичен участък;
- линия за прахово боядисване;
- инсталации за нанасяне на лакови покрития;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- котелно помещение;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството –производство на мебели от дърво, ПДЧ и метал. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №45-06/10.09.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените сгради се използва котел с мощност 175 кВт, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).
3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси- емисии от летливи органични съединения:
- линия за прахово боядисване на метални изделия (камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане) с три изпускащи устройства;
- линия за нанасяне на лакови покрития, съоръжена с водна завеса- емисиите от летливи органични съединения се отвеждат посредством два броя въздуховоди;
- линия за нанасяне на лак с UV- светлина- съоръжена с 2 броя въздуховоди за отвеждане емисиите на летливи органични съединения (ЛОС);
- камера с водна завеса за нанасяне на байц- емисиите от ЛОС се отвеждат посредством 1 бр. въздуховод.
При проверката работи само линията за прахово боядисване, останалите инсталации не се ползват, поради липса на поръчки. За слепване на разлистен шпертплат за седалки и облегалки на столове, се ползва лепило, не съдържащо органични разтворители.
Извършени са собствени периодични измервания през 2014 г. Измерванията са валидни за 2014 г. и 2015 г..Представена е декларация зя консумацията на органични разтворители през 2014 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. (ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Извършена е регистрация на инсталацията по чл. 30л от ЗЧАВ (Удостоверение за регистрация №30/21.12.2013 г.).
3.1.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух: участъците за обработка на дърво и ПДЧ в сграда №1 и сграда №2 са обхванати от аспирация, като емисиите от прахообразни вещества се отвеждат в 3 бр. бункери, посредством 8 бр. циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти.
При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентни нива на шум в околната среда по измерителен контур, съгл. утвърдения годишен план за контролната дейност на РИОСВ- Благоевград.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни изисквания произтичащи от него. Направените предписания при предходната проверка са изпълнени в срок.
Дружеството има три складови помещения за съхранение на опасни химични смеси. При проверката се констатира, че същите са обозначени и са с ограничен достъп. Няма разливи. Всички съхранявани смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени. В складовите помещения е осигурена вентилация, а в един от складовете се поддържа и необходима температура с климатик. Има налични адсорбенти (дървесни трици). Поради включване на нова гама от продукти, дружеството има налични две нови химични смеси, които не фигурират в оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност , за всички опасни химични смеси, с които работи.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска ”

• Да се актуализира оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от оценката да се представи в РИОСВ- Благоевград. Срок: 30.10.2015 г.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

• Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 и да се уведоми РИОСВ- Благоевград . Срок: 30.10.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.