Съдържание

Посетители

В момента има 607  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Г - ОРАКОВ" ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Г - ОРАКОВ" ЕООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 298/24.08.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.09.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Г - Ораков" ЕООД, в гр. Благоевгра. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.
Обекта включва:
• участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
• участък за съхраняване на отпадъци, образувани от дейността на обекта;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
3.1. Фактор "Отпадъци"
Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране отпадъци № 01-ДО-250-0/08.03.2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Разрешителното е издадено за обект разположен в гр. Благоевград, местност „Карамихайлов бунар – Ш - 44” и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с кодве R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
• за всяко прието на обекта ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му;
• въведена е компютърна информационна система съгласно изискването на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС ( ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.);
• операцията по разкомплектуване на ИУМПС се извършва ръчно в закрито хале. Отделените компоненти и материали се разделят на подлежащи и неподлежащи за повторна на повторна употреба и оползотворяване. Неподлежащите за повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали се предават за обезвреждане на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО;
• на площадката, дружеството не разполага с везна за измерване количествата на постъпващите ИУМПС и в тази връзка представя договор за ползване на автомобилна везна;
• образуваните от дейността на обекта отпадъци се съхраняват разделно на определени за целта места, като същите не са обозначени с надписи;
• основата на площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е чакъл.
При проверката се представят: 1 бр. отчетна книга по приложение № 4 и 1 бр. отчетна книга по приложение № 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), годишни отчети за 2014 г. и удостоверения за приетите за разкомплектуване ИУМПС през 2014 г. и 2015 г. В отчетните книги не са правени записи за отпадъци с кодове: 13 01 13; 13 05 03;13 07 01; 13 07 02; 16 01 19; 16 01 20; 16 01 20; 16 01 22; 16 01 10; 16 01 14; 16 06 01; 19 12 12 и от 03.02.2015 г. не е са правени записи за извършване на дейност R 13.
В съседен имот с площ от 2,6 дка и идентификатор 04279.28.64, местност „Карамихайлов бунар”, гр. Благоевград се съхраняват 20 бр. ИУМПС. Същият не е включен в Решение № 01-ДО-250-0/08.03.2013 г., издаденото от РИОСВ-Благоевград.
3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
„Г - Ораков" ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-250-0/08.03.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Съхраняваните 20 бр. ИУМПС в имот с идентификатор 04279.28.64, местност „Карамихайлов бунар”, гр. Благоевград да се насочат за съхранение на площадакта, включена в Решение № 01-ДО-250-0/08.03.2013 г., за което да се уведоми писмено Директора на РИОСВ-Благоевград. Срок: 02.10.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП № 70-25/02.09.2015 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.