Съдържание

Посетители

В момента има 547  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„МОНИК” АД – с. Беласица, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МОНИК” АД – с. Беласица, общ. Петрич

На основание заповед №324/07.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.09.2015 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на обувки”, находяща се с. Беласица, общ. Петрич, м. „Чифлика“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството e производство на саи и готови обувки. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Обособени са следните цехове:
- цех кроялен;
- цех шивален;
- цех конфекционен;
- склад за съхранение на опасни химични вещества;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 30-08/23.09.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси – няма. За отопление и охлаждане на производствените цехове се използват 12 бр. климатични инсталации (колонни климатици), със съдържание на охлаждащ агент RА в количества по 2,85 кг.. От 01.01.2015 г. се прилага Регламент 517/2014 г. относно флуорсъдържащите парникови газове.
Инсталациите, съдържащи под 3 кг. Охлаждащ агент ще бъдат проверявани за течове от 2016 г., след като бъде пресметнат потенциала на глобално затопляне и преизчислен към тонове СО2 еквивалент.
3.1.2. Организирани източници от производствена дейност – емисии от летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.). Изградена е вентилационна система и локална аспирация над местата за залепване.
В РИОСВ Благоевград е представена Декларация за консумацията на органични разтворители през 2014 г. Съгласно представената декларация не е превишена праговата стойност от 5 тона/год. за консумация на органични разтворители (ПСКР), регламентирана в табл. 1 на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.
Извършена е регистрация на инсталацията, съгл. Чл. 30 от от Закона за чистотата на атмосферния въздух – Удостоверение за регистрация № 28/17.12.1013 г.

3.2. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

От производствената дейност се образуват отпадъци с кодове: 040199,040299,150101,150102,150110, 200121. За същите дружеството има заверени работни листове. Съхраняват се на мястото на образуване на обособени места и съдове. Смесените битови отпадъци се третират по установения за общ. Петрич ред.
Представят се писмени договори с фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране.
От дейността на обекта се образува отпадък с код 150202 – гъбички с лепило, за които дружеството не притежава заверен работен лист по реда на чл. 7, ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците.
За отпадък с код 040299, дружеството не притежава доклад за основно охарактеризиране.
За изпълнение на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството членува в „Екобулпак“ АД. При проверката се представя удостоверение № 603/01.01.2015 г. и месечни справки – декларации. Готовата продукция се изнася.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. Като такова има задължения, съгласно изискванията на чл. 36 от същия да събира и поддържа в наличност цялата информация, която се изисква да събира и поддържа за период от поне 10 години. Дружеството изпълнява тези задължения.
На място се провери склада за съхранение на опасни химични смеси. Съгласно представена Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Версия 4), видовете опасни химични смеси съхранявани в склада отговарят на описаните в оценката-има налични нови опасни химични смеси. Съгласно плана за осъществяване на собствен контрол се представя протокол от извършена проверка по изпълнение правилата за съхранение.
Складовото помещение е с ограничен достъп и е обозначено. В склада се съхраняват само съвместими опасни химични смеси.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани от него опасни химични смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
4.1.2.Да се представи информация за употребените през 2015 г. опасни химикали. Срок: 30.03.2016 г. Отг.: Изп. Директор
4.2. Фактор „Отпадъци”
4.2.1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград следните документи:
- работен лист за класификация по реда на чл.7 ал.1 от Наредба № 2(ДВ, бр.66/2014 г.) за отпадък с код 150202.
- доклад за основно охарактеризиране за отпадък с код 040299 по чл.35 от Наредба № 6 (ДВД, бр.80/2013 г.)

Срок: 23. 10. 2015 г.
Отг. Изп. Директо

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.