Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БАЛКСО” ООД - с. Копривлен

На основание заповед №348/28.09.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.10.2015 год. беше извършена проверка на място на обект експлоатиран от “Балксо” ООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
2.1. Монтажна зала.
2.2. Зала за пакетаж.
2.3. Сушилня.
2.4. Бояджийска и лакозаливна камери.
2.5. Склад за материали.
2.6. Склад за химикали.
2.7. Котелно.
2.8. Склад за готова продукция.
2.9. Места за съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества”
За производствената си дейност дружеството употребява и съхранява следните опасни химични вещества и смеси: разредител за полиуретанови покрития, полиуретанов грунд, лак, втвърдител за лак и втвърдител за грунд, боя и лепило за слепване на отделните детайли. За част от химикалите и за лепилото не са налични актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). За химикалите има изграден склад, който е организиран в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в ИЛБ и в съответствие с чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) Помещението е с ограничен достъп и адекватна вентилация. Ролята на събирателна вана играе пода. Осигурен е абсорбент с цел отстраняване на евентуални разливи. При направената проверка се установи, чеосвен химикалите, които се влагат в производството, в склада се съхраняват и аналогични на тях, но произведени от други производители, като в момента на обекта са налични ИЛБ. Дружеството е изготвило документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба. Изготвена е и оценката на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съгласно изискването на чл. 9 от същата наредба. При направената оценка на достоверността на отразените в нея факти, се установи, че тя съдържа информация за част от употребяваните химикали, т.е. само за тези влагани в производството, но не и за тези, които се съхраняват с склада. Установи се, че в таблица 5 на формата за документиране на горецитираната оценка е подадена неточна и непълна информация.

3.2. Фактор “Отпадъци”
Дружеството е с основна дейност производство на ковчези от MDF. Работи се на ишлеме, като необходимите за производствената дейност материали се доставят от Гърция (плоскостите от MDF се доставят разкроени). На място на обекта се извършва сглобяване, грундиране, шлайфане, боядисване и пакетаж. От дейността на фирмата се генерират характерните за това производство отпадъци. До момента на проверката не е извършена класификация на същите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.) в РИОСВ-Благоевград. Битовия отпадък се извозва от общинската фирма по сметосъбиране. Опаковките от бои и другите опасни отпадъци се съхраняват в дворното пространство до цеха без да е обособено специално, отговарящо на законовите изисквания помещение с ограничен достъп.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“
3.3.1. Организирани източници на емисии от горивни източници. За отопляване през зимния период дружеството експлоатира котел, който не подлежи на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания (СПИ).
3.3.2. Емисии от летливи органични съединения (ЛОС). Емисиите от ЛОС се изпускат посредством:
- 3 (три) броя изпускащи устройства (въздуховоди) след камера за грундиране, снабдена с 3 (три) броя вентилатори. Грундирането се извършва с пистолет.
- 2 (два) броя изпускащи устройства ( въздуховоди) след бояджийска камера, снабдена с 2 (два) броя вентилатори и водна завеса. Бояджийската камера е тип фургон и за поддържане на подходяща температура през зимния сезон, се използва нафтова печка.
- 1 (един) брой изпускащо устройство (въздуховод) след сушилня – отделено помещение за сушене на грундирани, боядисани и лакирани детайли. Сушилното помещение е осигурено с нагнетателна вентилация за внасяне на свеж въздух. Сушенето се извършва при стайна температура. Шлайфането се извършва в отделна камера, снабдена с филтърна система за улавяне на праховите частици. Изпускащите устройства от двете камери и сушилнята излизат на фасадата на сградата. До момента не са провеждани СПИ на емисиите на ЛОС. Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, съграсно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), за което е издадено удостоверение от директора на РИОСВ-Благоевград. Представена е в РИОСВ-Благоевград Декларация за изразходваните през 2014 г. количества органични разтворители, съгласно която не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСИР) и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор “Отпадъци”:

  • Да се проведе процедурата по чл. 7, ал. 1 на Наредба №2 за класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград, за генерираните от дейността на дружеството отпадъци. Срок: 06.11.2015 г
  • Да се изгради склад с ограничен достъп за опасните отпадъци, генерирани от дейността на фирмата и за това писмено да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 04.12.2015 г.

Относно фактор “ Опасни химични вещества ”:

  • Да бъде актуализирана оценката по чл. 9 от цитираната наредба, като в нея бъдат отразени всички налични (съхраняване) на обекта химикали и бъде допълнена и коригирана информацията в таблица 5 от формата за документиране на същата. Копие от актуализираната оценка да бъде представено в РИОСВ-Благоевград. Срок: 06.11.2015 г
  • Да се изгради склад с ограничен достъп за опасните отпадъци, генерирани от дейността на фирмата и за това писмено да се уведоми РИОСВ-Благоевград. изготви оценка на безопасното съхранение на употребяваните опасни химични смеси от дружеството. Документираната оценка да бъде направена съгласно Заповед РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите.Да се представи справка под формата на Таблица 1 и Таблица 2 за изразходваните опасни химични смеси за календарната 2013 год. Срок: 30.03.2014 г.

Относно компонент „Атмосферен въздух ”:

  • Изпускащите устройства (въздуховоди) след двете камери (за грундиране и боядисване) и след сушилнята да бъдат издигнати на височина 5 м над покривната конструкция на сградата. За предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград. Срок: 04.12.2015 г
  • Да се изпълнят пробовземни отвори на въздуховодите след двете камери за нанасяне на покрития и сушилнята, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземните отвори, заедно с приложена технологична схема да бъдат съгласувани с Директора на РИОСВ-Благоевград, съгл. чл. 11, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. Срок: 04.12.2015 г
  • Да бъдат проведени СПИ на ЛОС от въздуховодите след двете камери за нанасяне на покрития и сушилнята, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни инсталации (ДВ, бр. 64/2005 г.). Резултатите да се представят в РИОСВ-Благоевград, по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. Срок: 31.03.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.