Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

ЕТ „Велес- Костадин Велев“ - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Велес- Костадин Велев“ - гр. Разлог

На основание Заповед №334/14.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2015 г. се извърши проверка на място на „Млекопреработвателно предприятие”, находящо се в гр. Разлог.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Млекопреработвателно предприятие, включващо:
- производствени цехове, в които се извършват дейностите, свързани с производство на мляко на млечни продукти;
- котелно отделение;
- хладилни и климатични инсталации;
- складове за съхранение на химикали;
- места за временно съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- производство на млечни продукти (сирене, кашкавал, кисело мляко и масло). Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №48-06/30.09.2015 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За производствени нужди дружеството получава топлоносител (пара) от котел тип „КПТ1000/8“ с топлинна мощност 708 кW. Котелът изгаря твърдо гориво- дървесни отпадъци. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са проведени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Няма нарушение на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл.21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), по показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Предприети са действия за провеждане на СПИ.
3.1.2. На обекта се експлоатират 7 бр. камери със съдържание на охлаждащи агенти и подлежащи на контрол. Две от камерите са със съдържание на R 404А, в количества по 4 кг. Останалите пет камери са със съдържание на R 22 (в количества от 3.8 кг до 9 кг).
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводори (HCFC) - R 22 и се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. При установен теч на инсталациите, съдържащи R 22 е необходимо същият да бъде изведен от инсталациите и класифициран като опасен отпадък с код 14 06 01*, по реда на Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.). Отпадъкът да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Дейността по извеждане на R 22 да бъде отразена в Досието на системата и да бъде представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет в срок до 15.02. 2015 г. по Приложение №4 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Представени са годишни отчети с информация за хладилните инсталации в нормативно установеният срок.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. В основната си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси, а именно: препарати за почистване и дезинфекция на работните помещения и работните повърхности, съдържащи ПАВ и биоцидни препарати. След датата на последната версия на оценката за безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, дружеството е започнало да употребява и съхранява натриева основа. Заменени с нови са и част от другите химикали употребявани на обекта, като за тях и за натриевата основа, притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ). Употребата и съхранението на новите химикали на обекта не е отразено в последната версия на цитираната оценка.
При проверката се установи, че употребяваните химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп и адекватна вентилация, в което отделно се съхраняват химикалите с киселинен от тези с алкален характер. В помещението е осигурен и съд с абсорбенти. За течните химикали ролята на събирателна вана играе пода на помещението.
При проверката се установи, че изготвените документи по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) не са актуални към момента, поради настъпили административни промени в дружеството.

3.3. Фактор” Отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, включително за отпадък който попада в групата на СЖП. Представя се декларация, че опаковките от опасни вещества и препарати са оборотни.
ЕТ „Велес- Костадин Велев“ притежава 2 броя регистрационни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/2012 г.):
- №01- РД-262-0/11.09.2013 г.- за дейността по транспортиране на отпадъци ;
- №01- ОД-263-0/11.09.2013 г.- за дейността по третиране на отпадъци.
И двата документа се отнасят за отпадък с код 03 01 05. За транспортиране на отпадъците се ползва се ползва само транспортно средство, вписано в документа. В котела се изгаря само отпадък с код 03 01 05 (трици, талаш, изрезки), като същият се приема само от „Рупчин и синове“ ООД, въз основа на писмен договор.
При проверката се представя екземпляр от годишния отчет за отпадъци за календарната 2014 г. Същият е представен в срок до ИАОС- София. До момента флуоресцентни лампи не са предавани. Съхраняват се в шкаф с ограничен достъп (старите тръби се поставят в опаковките от новите). Местата за съхранение са обозначени с надписи- код на съответния отпадък. Прпедставя се договор с „Екарисаж- Варна“ ЕООД за предаване на съответният отпадък.
Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система. Към протокола се прилага Удостоверение №434/01.01.2005 г., валидно до 31.12.2017 г.
На обекта се представят отчетни книги за отпадъците, водени съгл. Наредба №1/2014 г. (ДВ бр 51/2014 г.). Същите са заверени и при проверката.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества”

• Да бъдат актуализирани документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и оценката по чл. 9. В оценката да бъде отразено съхранението на новите видове химикали на обекта. Копия от документите да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград.
Срок: 30.11.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.