Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Дамяница” АД - с. Дамяница

 

На основание Заповед № 364/05.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.10.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект “Винарна”, находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД – с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води“, „Опасни химични вещества и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейност:
- пречиствателни станции за отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 37-08/20.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води (смесен поток от битови и производствени) № 43720010/14.01.2013 г. издадено от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, за ползване на отводнителен канал, вливащ се в р. Струма.
Отпадъчните води от площадката на обекта преминават последователно през два броя ПСОВ. Едната разположена на площадката на винарната, а другата – извън площадката, на около 1 километър, където е пункта за мониторинг на отпадъчни води. По време на проверката е взета проба с Протокол № 43 – 10/20.10.2015 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 590/20.10.2015 г. на РЛ – Благоевград. Към момента на проверката отпадъчни води се изхвърлят периодично (помпажно), като се води отчет на работните часове на помпата.
Дружеството изпълнява условието в издаденото разрешително, като извършва собствен мониторинг от акредитирана лаборатория.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр.10 / 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84 /2012 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Направеното предписание с КП № 40 – 08/23.10.2014 г. в част «Опасни химични вещества» е изпълнено в дадения срок.
При проверката се установи, че за всички химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ).
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията на ИЛБ – ограничен достъп, обозначение, непропусклив под, наличен адсорбент.
Дружеството води регистър съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. – REACH за употребяваните от него химикали. Същият се представя при проверката.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух ”

На обекта се експлоатират 4 броя стационарни инсталации със съдържание на охлаждащи агенти, както следва:
- охладителна система (пред малкото ферментационно) със съдържание на R407 С – 32 кг.
- охладителна система (нова изба) със съдържание на R 22 – 8 кг.
- климатична инсталация (пред цеха за бутилиране) със съдържание на R22 – 3,8 кг.
Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводори (HCFC) - R 22 и се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. При установен теч на инсталациите, съдържащи R 22 е необходимо същият да бъде изведен от инсталациите и класифициран като опасен отпадък с код 14 06 01*, по реда на Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.). Отпадъкът да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Дейността по извеждане на R 22 да бъде отразена в Досието на системата и да бъде представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет в срок до 15.02. 2015 г. по Приложение №4 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни инсталации. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
До момента не са предприети действия по извеждане на R 22 от системите.
С Вх. № 203/22.01.2015 г. е представен в РИОСВ Благоевград годишен отчет.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на проверката не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания.