Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„СИБИЯ” ЕООД - с. Брезница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „СИБИЯ” ЕООД - с. Брезница

 

На основание Заповед № 378/14.10.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.10.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект “Шивашки цех”, експлоатиран от „СИБИЯ“ ЕООД, с. Брезница, находящ се в с. Брезница, общ. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 66-14/29.10.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

За проверявания обект, от Община Гоце Делчев е издадено Удостоверение № 409/ 02.08.2007 г. за въвеждане в експлоатация. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
● участък „кроялен“;
● шивална зала;
● участък „гладачен“;
● участък „опаковка“;
● склад за материали и готова продукция;
● места за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци;
● котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството е производител на облекло, като извършваната шивашка дейност е на ишлеме.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух“

За отопление на производствените цехове се ползва котел предназначен да изгаря твърдо гориво. Установено е, че котела работи в сутрешните часове - от 04 до 07 часа. При проверката не се предоставя информация относно топлинната мощност на котела в kW, като котела не е обозначен и с табела съдържаща тази информация. На обекта не са инсталирани климатични инсталации подлежащи на контрол. Не се използват препарати със съдържание на летливи органични съединения за почистване на готовата продукция.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове 04 02 09, 15 01 01, 15 01 02, 20 01 21*. При проверката се установява генерирането на отпадък (пепел), за който не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
За отпадъците, за които има заверени работни листове е създадена система за разделно предварително съхраняване по смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). Представят се писмени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране, сключени с „Феникс-Неврокоп“ ООД, „Пирин текс“ ЕООД и „Балбок Инженеринг“ АД, както и стокови разписки и покупко-изплащателни сметки доказващи предаването на отпадъци. Въпреки това, при проверка на котела, в пепелта са установени следи от текстилни изрезки, като в момента на проверката не тече горивен процес. Дружеството на място е запознато със забраната за изгаряне на отпадъци.
При проверката се представя отчетна книга за отпадъците по приложение № 1, заверена от РИОСВ-Благоевград по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Представен е екземпляр от годишния отчет за отпадъци изготвен за календарната 2014 г., който не е изпратен до ИАОС, гр. София.
Дължимата продуктова такса по чл. 59 от ЗУО се начислява и внасяна редовно към ПУДООС въз основа на изготвяните месечни-справки декларации.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент “Атмосферен въздух”

  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация за топлинната мощност на ползвания котел. Срок: 30.11.2015 г. Отг.: Управител

Фактор “Отпадъци”

  • За отпадъците, за които не е проведена процедурата, да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 16.11.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.