Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Агромах“ ЕООД - с. Бело поле

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград с концесионер „Агромах“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, с. Бело поле, Производствена база на „Агромах“ ЕООД, ЕИК 101611650

 

На основание Заповед №368/07.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.10.2015 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Бучака” и на производствена площадка, и се състави Констативен протокол №05-07/20.10.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград
- Решение по ОВОС №БД-04/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“;
- спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 9 бр. условия от решението по ОВОС:
• ІІ.3. Да се поставят химически тоалетни за работниците на обекта.
• ІІ.6. Да не се допуска извършване на подготвителни и строителни работи, както и депониране на земни маси върху площи, за които не е проведена процедура за смяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
• ІІІ.5. При извършване на товаро-разтоварни и пресипни работи, при транспортиране, при обработка (натрошаване) за намаляване и ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително:
- 5.1 Навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване.
- 5.2 Машините и оборудването, които се използват за обработка на твърди материали, да са снабдени със средства за намаляване емисиите на прахообразни вещества.
- 5.3 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се използват покрити с платнища транспортни средства.
• ІІІ.9 Дейностите да се извършват по начин недопускащ превишаване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие (най- близката жилищна зона) - Турска махала на с. Бучино.
• ІІІ.10. Да се извършва периодично собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда , съгл. чл. 16, чл. 18 и чл. 23 от Наредба № 2/2006 г. (ДВ, бр. 37/2006 г.) и в съответствие с методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.
• ІІІ.11. Да се провежда системен контрол насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени, извън определените.
• ІІІ.12. Да не се допускат разливи и замърсявания на почви с нефтопродукти от аварирала добивна и транспортна техника.
• ІІІ.13. Отпадъците, генерирани при евентуални аварийни ремонти на обекта да се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове и да се предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003 г.).
• ІІІ.14. Третиране на ТБО е необходимо да се извършва при спазване на изискването на чл. 6 и чл. 12 от Закона за управление на отпадъците

2.2. Проверени са 10 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки

2.3. Компонент „Води“ - проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.4. Компонент „Атмосферен въздух - проверката е на основание Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.5. Фактор „Шум“ - Проверката е на основание Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.6. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” - Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

2.7. Направление КПКЗ, ЕО и ДА - Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №05-07/20.10.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

По време на проверката бе представена част от преписка за процедура за промяна на предназначението на земите по левия бряг на река Струма, заета с депа на инертни материали. Представят се писма с изх. №957/21.11.2014 г. на „Агромах“ АД, писмо с вх. №69-00-96/05.02.2015 г. на община Благоевград само за имот №000069 - общинска собственост. При проверката се констатира, че процедурата по промяна на предназначението на имот №000069 в землището на с. Бело поле и съседни на него имоти в северна посока, не е завършена. Същото бе констатирано и по време проверката през 2014 г. На площ от около 70 дка включително имот №000069 се депонират инертни материали. При проверката бе констатирано, че се спазват изискванията относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества с изключение на т. 5.3 – транспортните средства не са съоръжени с платнища. През 2013 г. са проведени измервания на шум по границите на обекта. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2013 г. Съгласно плана за собствен мониторинг честота за провеждането им е един път на две години. По време на проверката не бяха констатирани замърсявания с нефтопродукти. Обособени са зони за разделно съхранение на генерираните отпадъци, обектът е включен в района на сметосъбиране и сметоизвозване.
При извършената проверка е установено, че не се спазват условия ІІ.6 и ІІІ.11 от решението по ОВОС. Констатирано е, че земеделски земи по левия бряг на река Струма се ползват от дружеството за депониране на инертни материали. Площ от около 70 дка, включително имот №000069 в землището на с. Бело поле и съседни на него имоти в северна посока за заети с инертни материали. За тези имоти не се представят документи, даващи право за ползване на същите за депониране на инертни материали. Имотите са извън обхвата на концесионната площ и извън производствената база на дружеството.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

Съгласно представената документация се извършва периодично оросяване на пътното трасе в района на кариерата и извън нея. През 2013 г. са извършени измервания за шум по измерителен контур и измервания за качеството на атмосферния въздух в района на кариерата с ИАС. Преди провеждане на взривни работи населението се информира, чрез обяви. Хумусният пласт се изземва и се депонира на концесионна площ „Полето – север“. Не са изсичани дървета и храсти извън територията определена за кариерен добив. Подходът към експлоатационните хоризонти се извършва по определен маршрут. Не е констатирано депониране на отпадъци в територии извън кариерната площ. През размножителния период на животински видове не се извършват взривни работи. Въведена е схема за разделно събиране на генерираните отпадъци в корозионно устойчиви съдове, обособени са места за разделно събиране на отпадъците, осигурен е контейнер за отпадъчни опаковки, определено е със заповед отговорно лице за спазване реда за извозване на отпадъците.
При проверката не е констатирано неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.

3.3. Компонент „Води"

Дружеството е титуляр на Разрешителни за заустване №43120039/18.06.2010 г., №43120040/02.10.2010 г. и №43120044/02.07.2010 г, които към момента на проверката са с изтекъл срок на действие. Подадени са в БД „ЗБР“ Заявления за продължаване срока на действието им, но има отказ поради невнесени задължения по дължими суми.
Дружеството извършва собствен мониторинг на заустване на отпадъчните води. Представят се протоколи от изпитване №2015/2138, №2015/2139 и №2015/2140 от 07.04.2015 г., №2015/5069, №2015/5070 и №2015/5071 от 03.07.2015 г. за първо и второ тримесечие. За третото тримесечие е извършено пробовземане, но резултатите не са готови. Протоколите са издадени от акредитирана лаборатория „Еколаб“ към „ДИАЛ“ ООД, гр. София. Резултатите от изпитването показват неспазване на ИЕО по показател „НРВ“ и „РН“, съгласно определените стойности в издадените Разрешително №43120039/18.06.2010 г. и Разрешително за заустване №43120040/02.10.2010 г.
За неспазване на ИЕО, съгласно Разрешително за заустване №43120040/02.10.2010 г. на обекта има наложена текуща месечна санкция, която е актуална и към момента на проверката.

3.4. Компонент „Атмосферен въздух“

На производствената площадка е монтирана 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200” с производителност 200 т/час, съоръжена с пречиствателно съоръжение – ръкавни филтри и изпускащо устройство (комин).
Последните СПИ са извършени през 2013 г. и са валидни за 2013 г. и 2014 г. Започнала е процедура по сключване на договор с акредитирана лаборатория за провеждане на измервания през 2015 г.
Бетонов център – спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.) относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали.

3.5. Фактор „Шум“

Последните собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шума, излъчван от производствената база – с. Бело поле са проведени през 2013 г. и са били валидни за 2014г. и 2015 г. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за определените територии и зони. Дружеството има задължения да извършва собствени измервания на показателите на шум – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

3.6. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството употребява и съхранява опасни химични смеси в своята дейност. За по-голямата си част от тях притежава актуализирани Информационни листове за безопасност (ИЛБ), но няма (ИЛБ) за добавките за бетон, за пигментите за бетон, за добавките за асфалт, за грес и за добавката за гориво. В обособен склад за гориво-смазочни материали се съхраняват маслата, греста и добавките за гориво, добавките за бетон и пигментите - в работните помещения и в специално обособен склад. Добавките за асфалт се съхраняват на открита площадка на асфалтовата база, битумът – в съдове и дизеловото гориво в цистерни. За топлоносител на обекта се използва газ метан, който се съхранява на специално обособено място в бутилки. Дружеството е изготвило 3 бр. оценки за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) – за цимента, дизеловото гориво и маслата. За останалите химикали, оценка по чл. 9 от цитираната наредба не е изготвена.

3.7. Фактор „Отпадъци”

Извършена е класификация на отпадъците, заверени са работни листове в РИОСВ – Благоевград с кодове 130110, 130205, 130503, 150110, 150202, 160103, 160107, 160117, 160199, 160601, 170302, 20121, 200135, 200301. Отработените масла се съхраняват в метални контейнери, изградена е обваловка. Мястото за съхранение на отпадъците е в непосредствена близост до мястото на извършване на ремонтната дейност. До ремонтната работилница и складовете е монтирана метална врата (изход от обекта). В непосредствена близост до нея посока р. Струма е констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които са видимо с произход от дейността на обета – елементи от четки, опаковки, абсорбенти (пясък), замърсени с масло и др. Представят се 7 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2, отменена с Наредба № 1 (ДВ, бр. 10/2013 г) и съгласно § 10 от същата се водят до приключването им. В срок се представени годишните отчети за 2014 г. в ИАОС. При направения обход е установено, че се образуват отпадъци от хартиени опаковки (шпули от топове фолио) и пластмасови опаковки, за които не е извършена класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 (ДВ бр. 66/2014 г.).

3.7. Направление КПКЗ, ЕО и ДА

Дружеството извършва дейности които попадат в Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 43/21.04.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 53/2012 г.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО;
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС;
- т. 10 - извършване на дейности по управление на минните отпадъци.
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ.бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:
- За всички употребявани и съхраняване на обекта химикали дружеството да изготви оценки за безопасността на съхранението им. Копия от тях да се представят в РИОСВ - Благоевград. Срок: 20.11.2015 г. Отг.: Управителя.

4.2. Фактор „Отпадъци“:
- Дружеството да представи в РИОСВ – Благоевград работни листове за класификация на отпадъците, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 (ДВ бр. 66/2014 г.). Срок 20.11.2015 г. Отг.: Управителя.
- Да се почисти констатираното замърсяване като отпадъците се насочат към депо за твърди битови отпадъци и писмено да се уведоми директора на РИОСВ – Благоевград. Срок: 20.11.2015 г. Отг.: Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на условията от решението по ОВОС ще бъде съставен АУАН. За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и поставени срокове за изпълнението им.