Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Колор фуудс” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Колор фуудс” ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 350/30.09.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.10.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Предприятие за производство на зеленчукови консерви“, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, експлоатиран от „ Колор фуудс” ЕООД гр. Петрич.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за производство на зеленчукови консерви (сърми);
- площадкова канализация с пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
- склад за съхранение на химикали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна производствена дейност на обекта - производство на зеленчукови консерви (сърми). По време на извършване на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 44-10/27.10.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води”

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Петрич. Има сключен договор за отвеждане на отпадъчните води, съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. със срок до 01.01.2016 г.
Отпадъчните води, които се формират от обекта са от битов характер. Има изградено пречиствателно съоръжение към площадковата канализация. Заустването на отпадъчните води се осъществява в канализационната мрежа на гр. Петрич.
По време на проверката е констатирано, че обекта работи. Представен е лаб. протокол от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води. Резултатите показват спазване на допустимите норми за градска канализация, с минимално отклонение по показателя „рН“. Представени са удостоверения за въвеждане на обекта в експлоатация и регистрация.
Извършена е промяна на точката на заустване на отпадъчните води в площадковата канализация. Предстои актуализация на договора с „ ВиК“ оператора.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е извършена на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС), ДВ бр. 10/2000 г. с посл. изм. и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
В своята производствената си дейност дружеството употребява дезинфекционни и почистващи препарати. Една част от химикалите се пускат на българския пазар от „Вестол“ ООД гр. София, а другите от Р. Гърция. Информационните листове за безопасност за всички употребевани химикали са налични на площадката на дружеството.
Дружеството е обособило складово помещение за съхранение на химикалите. Помещението е обозначено и е с ограничен достъп. Има заповед за лице, отговорно за съхранението им. Пода е непропусклив и има наличен адсорбент.
Дружеството е изготвило Оценка на безопасността на съхранение на употребяваните химични смеси, която към момента на проверката е актуална. Има изготвени всички инструкциии по чл. 4 на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси в „Цех за производство на зеленчукови консерви“.
Дружеството извършва собствен контрол на складовото помещение за съхранение на химични смеси веднъж на всяко тримесечие, като този контрол се отразява с изготвен протокол.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания.