Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„В и К“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Разлог, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3, ЕИК 811047831

 

На основание Заповед №394/27.10.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.11.2015 г. се извърши планова проверка на място и по документи на ПСОВ, гр. Разлог, и се състави Констативен протокол №11-05/19.11.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград Решение по ОВОС №1/2003 г. за “Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Разлог. Алтернатива І” и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.

Проверени са 5 бр. условия от решението по ОВОС:
ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.).
ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

2.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ. бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2.3. Фактор „Управление на отпадъците”

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр. 53/2012 г. с изм. и доп.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №11-05/19.11.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол изпълнение на условия от Решение по ОВОС №1/2003 г.

Съгласно договор №268/04.06.2014 г. община Разлог е предоставила безвъзмездно за управление, експлоатация и поддръжка на ПСОВ на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград. Съгласно чл. 12 от договора „В и К“ ЕООД се задължава да изпълнява условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води № 43110117/29.03.2013 г. и условията в решението по ОВОС.
В законоустановения срок – до 31.03.2014 г., с вх. № 924/17.03.2015 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване за предходната 2014 г., съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория при „ВиК“ ООД – гр. Перник за изпълнение на собствения мониторинг с честота на пробовземане ежемесечно, съгласно схемата определена в цитираното по-горе разрешително. Няма нарушения на индивидуалните емисионни ограничения по показателите заложени в разрешителното. Ежемесечно в РИОСВ -Благоевград се представят протоколи от акредитирана лаборатория с резултатите от провеждания мониторинг.
На обекта се води отчетност на образуваните отпадъци, като са заверени осем броя отчетни книги. Същите се водят съгласно изискванията на Наредба № 1 /ДВ, бр. 51/2014 г./.
До момента не са предавани отпадъци с код 200121. Дружеството има сключен договор с „Ровотел стийл“ ООД, гр. Нови Искър. Обособено е помещение с ограничен достъп.
Сключен е договор със „Сорико“ ООД, гр. Нова Загора. Дружеството притежава регистрационен документ № 13-РД-155-06/09.05.2014 г.
Ежемесечно в РИОСВ-Благоевград се представят протоколи от акредитирана лаборатория с резултати от провеждания собствен мониторинг. Ежемесечно се представя и справка с резултати от провеждан мониторинг от лабораторията на ПСОВ-гр. Разлог.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

При проверката се установи, че употребяващите опасни химични вещества /ОХВ/ и смеси се съхраняват на две специално обособени за целта места – помещения за съхранение на флуаколант „Praestol TM 643“ и място за съхранение на натриев хипохлорид. Флуаколантът се съхранява в закрито помещение с ограничен достъп, което е сухо, хладно и добре проветриво в оригинални опаковки. На обекта в специално обособен участък е изградена събирателна вана, на открито се намира съд с вместимост 300 л, който е предназначен за съхранение на натриев хипохлорид. В момента на проверката съдът е празен.
За употребяващите на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са налични на обекта.
Съгласно чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) дружеството е изготвило и представя оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. В момента на проверката на обекта липсват документите по чл. 4, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, представени са само тези по чл. 4, т. 7 и т. 8.

3.3 Фактор „Отпадъци”

При проверката се установи, че от дейността на обекта се образуват отпадъци, за които е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците /ДВ, бр. 66/2014 г./, като са заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове: 200301, 190802, 160708, 190805, 190801, 190810 200121 и 190809. Отпадъците се съхраняват разделно на обекта като са обособени съответни зони.
Представени са осем броя отчетни книги по приложение № 1, заверени на 31.07.2013 г. от РИОСВ – Благоевград и съгласно Параграф 10 от ПЗР на Наредба № 1 /ДВ, бр. 51/2014 г./, заверените отчетни книги по Наредба № 2 /ДВ, бр. 10/2013 г./ се водят до приключването им. В тях са правени хронологически записи за количествата образувани отпадъци по видове, както и в случаите, когато не е образуван отпадък е отбелязано в съответната книга /съгл. чл. 10, ал. 4 от същата наредба/.
Отпадък с код 200301 е снет от отчет, съгласно писмо на РИОСВ-Благоевград – отговор на вх. № 2366/02.07.2015 г.
Представят се договори за предаване на отпадъци със „Сорико“ ООД от дата 12.08.2015 г. за смесени битови отпадъци. Отпадък с код 190801 – отпадък от решетки и сита се предава на „Сорико“ ООД с цел насочване към депо за ТБО-Разлог съгласно записите в представената отчетна книга, за което не се представя писмен договор съгласно изискването на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ДВ, бр. 53/2012 г./. За отпадък с код 190801 е проведена процедура по реда на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. като в РИОСВ-Благоевград е представена документация от основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 190801 и 190802 и с писмо изх. № 834(1)/16.03.2015 г. е изискана допълнителна информация.
Представен е договор с „Анес-96 ООД за предаване на отпадък с код 20304. Представят се годишни отчети за образуваните отпадъци за обекта за отчетната 2014 г. Към момента на проверката не е извършвано предаване на отпадък с код 190805. Също така не е предаван и отпадък с код 200121.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

  • Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград копия от документите по чл. 4, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Срок: 25.11.2015 г. Отг.: Управителят

4.2. Фактор „Отпадъци”:

  • Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград копия от документите от основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране съгласно чл. 35, ал.1 от Наредба № 6 /ДВ, бр. 80/2013 г./ и писмен договор със „Сорико“ ООД за предаване на отпадък с код 190801. Срок: 27.11.2015 г. Отг.: Управителят

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка по документи. В случай на констатирано неизпълнение на дружеството ще бъде наложена административно - наказателна мярка.