Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ЕВИ И БЕТИ” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕВИ И БЕТИ” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №423/23.11.2015 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.11.2015 год. беше извършена проверка на място на обект “Пункт за изкупуване вторични суровини“, експлоатиран от „Еви и Бети“ ЕООД, гр. Благоевград, находящ се в гр. Благоевград, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП №97-24/24.11.2015 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Места, определени за извършване на дейностите, за които дружеството притежава документ по чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.).
- Места, определени за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

„Еви и Бети“ ЕООД извършва дейност с отпадъци на една площадка, намираща се в гр. Благоевград, промишлена зона (в района на гарата). Дружеството има издадени от Директора на РИОСВ-Благоевград следните документи:

  • Регистрационен документ №01-РД-217-0/29.01.2013 год. за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци с кодове 150101, 150102 и 200101;
  • Разрешение №01-ДО-273-0/23.05.2013 год. за дейност R12 и R13 за отпадъци с кодове 150101, 150102, 160104*, 200101 и дейност R13 за ИУЕЕО и НУБА.

3.1. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е извършило класификация в РИОСВ-Благоевград на генерираните от дейността отпадъци.
За измерване на приетите на площадката отпадъци се използват два боя везни.
В момента на проверката не се извършва дейност, поради ниските изкупни цени. Наличните на площадката отпадъци се съхраняват на обособени за целта места. Не се представят отчетни книги за отпадъците игодишни отчети за отпадъците за 2014 г. На издадените по чл. 35 на ЗУО документи не е направено изменение и/или допълнение съгласно изискванията на чл. 73 от ЗУО.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.43/2008г.), т. 2 за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
Операторите, извършващи дейности от Приложение №1 на ЗОПОЕЩ изготвят собствена оценка на възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 46/2008г.)
При проверката не беше представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор “Отпадъци”:

  • Да се извърши изменение и допълнение на Регистрационен документ №01-РД-217-0/29.01.2013 г. и Решение №01-ДО-273-0/23.05.2013 г., съгласно изискванията на чл. 73 от ЗУО. Срок: 23.12.2015 г., Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград за проверка отчетните книги за отпадъците и годишните отчети за отпадъците за 2014 год. Срок: 23.12.2015 г., Отг.: Управител

Относно направление “КПКЗ, ЕО и ДА”:

  • Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба №1 и да уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 23.12.2015 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.