Съдържание

Посетители

В момента има 513  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 425/23.11.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2015 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка - ТМСИ, депа за инертни материали“, както и замърсени/нарушени терени от добив на подземни богатства на територията на община Кочериново.

1. Цел на проверка.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- ТМСИ
- депа за инертни материали
- замърсени/нарушени терени

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 42-03/03.12.2015 г. с отразени констатации по компоненти на околната среда както следва:

3.1. Компонент „Води“

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ № 43120018/05.06.2008 г., чийто срок е продължен до 06.06.2019 г. с Решение № ПО-01-127/11.09.2013 г. на директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
В деня на проверката ТМСИ не работи и не се формират производствени отпадъчни води.
От началото на 2015 г. до м. май не е извършвана дейност по промиване на инертен материал. Активна дейност е извършвана от м. май до м. октомври.
Дружеството извършва мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Пробите за изпитване са предоставяни от клиента на изпитвателната лаборатория.
С вх. № 565/17.02.2015 г. в РИОСВ Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на основание чл. 18 ал.1 от Закона за водите.
По време на проверката са представени справки за ползваните месечни водни обеми, съгласно издадените разрешителни за водовземане за обекта.

3.2. Компонент „Почви“
За изпълнение на дадено предписание с КП № 66-11/04.09.2015 г. за поставяне на трайни знаци по характерни гранични точки от контурите на Концесионна площ „ Кочериново“ и Концесионна площ „Крумово“ е извършена последваща проверка на 04.12.2014 г., при която е установено изпълнение на предписанието. При същата проверка е констатирано старо замърсяване с едра фракция материал на площи в размер на 18 дка извън границите на промишлената площадка.
През настоящата година, депонираните материали са иззети и в по голямата си част преработени и употребени при изграждане на АМ „Струма“ ЛОТ 2.
От извършена проверка на място, не са констатирани нови нарушения и замърсявания извън определените площи.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При извършената проверка по документи и на място на обекта, не са констатирани нарушения.