Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„АББ България” ЕООД - клон Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АББ България" ЕООД - клон Петрич

На основание Заповед №5/15.01.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.01.2015 г. се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия", находящо се в гр. Петрич, ул. „Варна" №1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- участък за производство на термични релета - DESTO;
- участък за производство на автоматични предпазители - СМС ;
- място за нанасяне на тампонен печат;
- климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на компоненти за нисковолтова апаратура за Германия и Швейцария. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №03-06/22.01.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Организирани източници от производствена дейност- изпускащо устройство към тампонпринт машина към участък СМС. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Протоколите от измервания от акредитирана лаборатория са представени с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Няма нарушени норми за допустими емисии по показател общ органичен въглерод. Измерванията са валидни за 2014 и 2015 г.
В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители през 2014 г., съгл. изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). Дейността по печат върху дребни детайли попада в приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (т. 8.1- флексопечат). Извършена е регистрация на „Инсталация за флексопечат", съгл. чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и инсталацията е вписана в публичния регистър на инсталациите под номер BLG00050.
3.1.2. На обекта се експлоатират 14 бр. инсталации съдържащи флуорирани парникови газове. Въведени са досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове (херметичност). От 01.01.2015 г. се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
Съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 проверките за течове се извършват на оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества над 5 тона СО2 еквивалент. Инсталациите на обекта съдържат следните флуорсъдържащи парникови газове- R- 407 C, R- 404 A, R- 410 A и R- 134 A. След изчисляване на потенциалите на глобално затопляне (ПГЗ) на изброените смеси, оборудването е необходимо да се проверява за течове 1 път/годишно (съгл. чл. 4, параграф 3, буква „а" от Регламент (ЕС) №517/2014), с изключение на инсталацията съдържаща 3.1 кг R- 134 A, тъй като съдържа под 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащ парникови газ.
Дружеството има задължение в срок до 15.02. да представи годишен отчет за предходната календарна година, с информация за оборудването.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества (ОХВ) и смеси – бои, разредители, мастила, забавители, препарати за почистване на флюс, масла, втвърдители и др. Съхраняват се в специално обособено за целта помещение, което е изградено и организирано в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани от производителите в информационните листове за безопасност (ИЛБ) на всеки химикал, и в съответствие с общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси разписани в чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава ИЛБ, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 REACH и в съответствие с изискванията на CLP- Регламента (Регламент (ЕО) №1272/2008.
Изготвена е и се представя при проверката и документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и документацията по чл. 9 от нея- оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съхранявани на обекта.
При направения преглед на инвентаризационните списъци се установи, че от месец септември 2014 г. на обекта се употребяват няколко нови химикала, които съгласно ИЛБ за тях са класифицирани от производителя като „опасни". Употребата и съхранението на тези химикали не са отразени в оценката по чл. 9 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества "

• Да бъде актуализирана оценката на безопасността на съхранение на употребяваните и съхранявани на обекта ОХВ и смеси. Копие от актуализираната оценка да бъде изпратено в РИОСВ- Благоевград.
Срок: 28.02.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.