Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„БРАВО” АД – с. Коларово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БРАВО" АД – с. Коларово, общ. Петрич

На основание Заповед № 6/15.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.01.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка на "БРАВО" АД, находяща се в с. Коларово, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- шивашки цех;
- кроялен цех;
- конфекционен цех;
- климатични инсталации;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
- помещения за съхранение на опасни химични вещества;
- парокотелна централа (ПКЦ) – не работи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е производство на обувки, като производствената дейност се извършва на една площадка.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 2-09/22. 01. 2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент "Води".
Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г. и решение № ПО–01-100/04.07.2014 г. за продължаване срока на действие на разрешителното.
Съгласно издаденото разрешително за заустване, изпълнението на собствения мониторинг е с честота на пробовземане четири пъти годишно. За 2014 г. дружеството е извършило собствен мониторинг и е представило в РИОСВ – Благоевград, резултати от него с протокол издаден от РЛ – Благоевград. Резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения.
Съгласно схемата на пробовземане в разрешителното, мониторинга на отпадни води се извършва четири пъти годишно.
Локалното пречиствателна съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) - четирикамерен утаител е в техническа изправност и се подържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на заустваните битово-фекални отпадъчни води в р. Луда река за физикохимичен анализ.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"
І. Организирани източници от горивни процеси.
Котелна централа с 2 бр. котли- с топлинна мощност 0.64 МВт и 1.3 МВт. От края на 2012 г. не се ползват. За настъпилите промени писмено е уведомена РИОСВ- Благоевград. За отопление са монтирани колонни климатици
ІІ. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.). Дружеството спазва изискванията на чл. 20, ал. 8 от цитираната наредба, относно деклариране на изразходваните количества органични разтворители през изтеклата година. Основните количества лепила се използват в цех „Конфекционен", в който са разположени 3 броя конвейри, съоръжени с аспирационни системи.
Извършена е регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за дейност „Производство на обувки", за което е издадено е удостоверение за регистрация № 32/21.12.2013 г. от Директора на РИОСВ – Благоевград.
ІІІ. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 , относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ бр. 3/2009 г.).
Дружеството експлоатира две камери за апретиране на готовите обувки, със съдържание на охлаждащ агент R404 А по 4 кг/всеки. За отопление/охлаждане на производствените халета през 2012 г. са монтирани 17 броя колонни климатици. При проверката са представени досиета на системите, в които са отразени проверките за херметичност за 2014 г. Проверките са извършени от лица притежаващи необходимите документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностороене. Дружеството има задължение да представи годишен отчет до 15. 02. 2015 г.
След пресмятане на общия потенциал на глобално затопляне е установено, че оборудването съдържа над 5 тона СО2 – еквивалент и съгласно чл. 4, параграф 3, буква „а", то подлежи на проверка за течове веднъж годишно.

3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г.), както и във връзка с дадени предписания с констативен протокол на РИОСВ-Благоевград № 17-11/14.03.2013 г.
При проверката се установи, че употребените на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, в което тяхното съхранение е организирано в съответствие с изискванията в посочени в информационни листове за безопасност (ИЛБ) и в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Не за всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.
Изготвена е и е налична на обекта документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11, както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Оценката е актуална и фактите отразени в нея са в пълно съответствие с действителната организация на съхранението на опасните химични вещества и смеси на обекта.
При направения преглед на инвентаризационните списъци на употребяваните химикали, както и на информацията за техния състав посочена от производителите им в съответните информационни листове за безопасност, се установи, че те не съдържат вещества, които са включени в Приложение XVII от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, за които има въведена забрана за производство, употреба и съхранение.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.