Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Рилатекс“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Рилатекс" ООД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 10/20.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.01.2015 г. беше извършена проверка на място на производствена площадка „Рилатекс" ООД, гр. Благоевград, находяща се в гр. Рила, обл. Кюстендил. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на горно облекло. Производственият процес се извършва в два цеха:
- цех кроялен и шивален;
- цех опаковка и склад.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на горно облекло, като производствената дейност се извършва на една площадка, разположена в гр. Рила, обл. Кюстендил.
По време на извършването на текущия контрол на обекта беше съставен Констативен протокол № 4-13/28.01.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, за които притежава заверени работни листове с кодове: 040209; 040299; 150101; 150102 и 200121. Излезлите от употреба луминисцентни лампи се съхраняват в закрито помещение с ограничен достъп, а останалите отпадъци се съхраняват под навес. Отпадъците се предават за транспортиране и последващо третиране на „Пиринтекс" ЕООД, гр. Гоце Делчев въз основа на писмен договор.
При проверката се установи, че от дейността на обекта се образуват в минимални количества 150110* - опаковки, замърсени с опасни вещества, като дружеството не притежава заверен работен лист за класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 66/2014 г. ) и се третират съвместно с битовите отпадъци.
На обекта се водят отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Съгласно параграф 10 от Наредба № 1 от 08. 06. 2014 г., същите се водят до приключването им.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците. При проверката не се представят вътрешнофирмена спецификация за 2014 г. и за 2015 г. и месечна справка – декларация за 2014 г. За същите не е заплаща дължимата продуктова такса „опаковки" към ПУДООС за периода 2012 – 2014 г..

3.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.). При проверката е установено, че в производствената си дейност дружеството употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси, класифицирани като „опасни", а именно: етилов алкохол за почистване на петна и дизелово гориво. Етиловият алкохол се съхранява в минимално количество (едно шише с вместимост 1 л.) до машината за почистване на петна. Дизеловото гориво се съхранява в подземен съд с вместимост приблизително 50 т. Дружеството не притежава информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1 Фактор "Отпадъци"

1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 28.02.2015 г.Отг.: Управител

2. Да се изготвят и представят вътрешнофирмена спецификация и месечни справки – декларация за периода 2012 – 2014 г. Срок: 28.03.2015 г. Отг.: Управител

4.2 Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

1. Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали информационни листове за безопасност, като същите бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО)1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.