Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Пирин Голф Холидейз Клуб“ - Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб" - Разлог, стопанисван от "ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ" АД, със седалище община Разлог, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев" № 24 А, ЕИК: 101649640,

На основание Заповед №29/02.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.02.2015 г. се извърши планова проверка на място на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб" и съставен Констативен протокол № 01-05/11.02.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС №12-11/2005 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността "Църнако", поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, община Разлог" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Условия от Решението по ОВОС в следните фази:
ІV. „Преди започване на строителството":
ІV.27. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите, съобразен с предложенията в доклада за ОВОС. Планът да се съгласува с РИОСВ, гр. Благоевград, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Съгласуваният план да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград, ИАОС и Басейнова дирекция.
V. „По време на строителството":
V.31. Приоритетно да се изпълни инфраструктурата на голф-селището.
V.33. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.
V.34. Да не се допуска отъпкване, сеч на дървета и храсти, замърсяване и унищожаване на съседни на инвестиционното предложение площи.
V.35. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците.
VІ. "По време на експлоатацията"
VІ.40. Забранява се използването на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система "Извора".
VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.
VІ.43. При доказано увреждане на сибирски див тютюн (Liguaria sibirica), в резултат от нарушаване на хидрологичния режим на р. Язо поради извършеното дрениране на терените на голф селището, да се осигурят допълнителни количества вода за оводняване на находището на вида.
2.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.3. Фактор „Отпадъци"
Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
2.4. Компонент „Води"
Проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №01-05/11.02.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:
3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №12-11/2005 г
При проверката се установи, че инфраструктурата на голф селището се изпълнява приоритетно. Изпълнени са водопровода, канализацията и ел. захранването.
Планът за собствен мониторинг на водите е съгласуван с РИОСВ - Благоевград. Води се кореспонденция с Басейнова дирекция Западнобеломорски район относно съгласуването му.
Създадена е организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк.
В резултат от извършени строителни дейности в обхвата на инвестиционното предложение не е установено сеч на дървета и храсти включително замърсяване и унищожаване на съседни площи.
Създадена е организация за недопускане на употребата на препарати за растителна защита във втори и ограничаване в трети пояс на СОЗ на водовземна система „Извора".
При проверката се установи, че не е нарушен хидроложкия режим на р. Язо, вкл. на местообитанието на сибирски див тютюн (Liguaria sibirica).
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.
3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е организирано в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с изискванията за съхранение, както и в съответствие с изискванията за съхранението им посочени от производителите в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ).
На обекта в подземен съд се съхранява дизелово гориво.
За всички употребявани химикали с изключение на дизеловото гориво дружеството притежава ИЛБ
Дружеството е изготвило и представи документи по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от горепосочената наредба , както и оценката по чл. 9 от същата.
При направения преглед на съдържанието на оценката се установи, че са допуснати грешки в таблица 1.0, таблица 1.1 и таблица 1.2. Не е отразено съхранението на дизеловото гориво на обекта. Установиха се неточности в таблица 6 „а". Таблица 10 въобще не е попълнена.
3.3. Фактор „Отпадъци"
За образуваните от дейността на обекта отпадъци е извършена класификация на отпадъците по реда на чл. 7 от Наредба № 3 за класифициране на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Заверени са работни листове с кодове 150101, 150102, 150104, 150107, 150202*, 160103, 160601*, 200111, 200121*, 200138, 200139, 200140. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуването им, като са обозначени с надписи на съответния отпадък (с код и наименование). Въведена е система за разделно събиране на образуваните отпадъци, като е изготвена и инструкция за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Образуваните на обекта отпадъци се предават въз основа на писмени договори с „Феникс-Дупница" ООД, „Ники - метал" ЕООД и „Балканстрой" АД, които притежават регистрационен документ за превоз на отпадъци.
Растителните отпадъци от косене се използват за запълване и торене на тревните площи.
На обекта се води отчетност за отпадъците по дата, код и дейност в отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
3.4. Компонент „Води"
Дружеството е абонат на „ВиК" ЕООД, гр. Благоевград съгласно Договор №340/2008 г. за предоставяне на ВиК услуги. Образуваните отпадъчните води, образувани от комплекса се отвеждат в канализационната система на гр. Разлог (респективно до ПСОВ).
През 2014 г. дружеството не е извършвало емисионен контрол на заустваните битови отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Разлог.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска" - на основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ. бр. 84/2012 г.) е дадено следното предписание, срокове и отговорници:
1. Да бъде коригирана оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, като бъдат отстранени допуснатите неточности. Копие от коригираната оценка да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.03.2015 г. Отг. Изп.-директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.