Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД – гр. Нови Искър

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „РОВОТЕЛ СТИЙЛ" ООД – гр. Нови Искър

 

На основание Заповед № 25/28.01.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.02.2015 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект на „РОВОТЕЛ СТИЙЛ" ООД, находящ се в гр. Благоевград, ж.п. гара. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката от дружеството е събиране и третиране на отпадъци.
Обекта включва:
● участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● участък за дейности с излезли от употреба гуми /ИУГ/;
● участък за дейности с опаковки, хартия, пластмаса;
● съоръжение за третиране на води, включително на дъждовната.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите и компонентите, които й въздействат, беше съставен Констативен протокол № 8-14/09.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор "Отпадъци"

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-258-1/09.08.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.). В разрешителното е включена и площадката разположена в гр. Благоевград, с разрешени дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци да извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).
Дейности с ОЧЦМ:
Разрешените дейности за ОЧЦМ са с код R12 и с код R13.
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение. Количествата на постъпващите отпадъци се определят с автомобилна веза с товароносимост до 30 т. (при проверката не са представени доказателства относно нейното калибриране) и калибрирана циферблатна везна с товароносимост до 500 кг.
При проверката не се представят оформени декларации и сертификати за произход на приеманите ОЧЦМ. Практиката е периодично (ежеседмично) изпращане на документите към централен офис на дружеството разположен в гр. София, където се извършва съхраняване на документите.
Дейности с ИУМПС:
Разрешените дейности за ИУМПС са с код R12 и с код R13.
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г.) се констатира:
● при приемане на обекта на ИУМПС се издава удостоверение по чл. 19, ал. 1 от Наредбата;
● на площадката, дружеството разполага с везна за измерване количествата на постъпващите ИУМПС. Към момента на проверката не се представят доказателства относно нейното калибриране. Не се представя договор за ползване под наем на калибрирана везна.
● на обекта се разполага с компютърна информационна система, от която към момента на проверката не се получава информация за наличните на обекта количества ИУМПС или отпадъци, генерирани от тях.
● основата на частта от площадката, върху която се съхраняват ИУМПС е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадковите води.
Дейности с НУБА:
Разрешените дейности за отпадъци от група 16 са с код R13, а за отпадъци от група 20 са с код R12 и с код R13.
Площадката е обозначена с табели, съдържащи надписите изисквани по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). Негодни акумулатори се събират под навес, в пластмасови палети, разположени върху непропускливо и корозоустойчиво покритие.
Дейности с ИУЕЕО:
Разрешената дейност за ИУЕЕО е с код R13.
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Участъкът за ИУЕЕО попада на територията обхваната от системата за улавяне на площадковите, включително дъждовни води, които се насочват към каломаслоуловител. Разполага се с везна за измерване на приеманото и предавано ИУЕЕО.

На обекта се представят заверени от РИОСВ-Благоевград отчетни книги за отпадъци, които се водят с пропуски спрямо изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

„РОВОТЕЛ СТИЙЛ" ООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-258-1/09.08.2013 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 09.03.2015 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
Имайки предвид липсата на документи на площадката, с писмо на РИОСВ-Благоевград ще бъдат дадени допълнителни указания относно дейността на обекта.