Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Интерхотел Сандански - България” АД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Интерхотел Сандански - България" АД – гр. Сандански

На основание Заповед № 28/28.01.2015 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.02.2015 год. беше извършена проверка на място на обект "Интерхотел Сандански - България" АД, находящ се в гр. Сандански, паркова зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Атмосферен въздух" и „Опасни химични вещества", влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- котелна инсталация – 2 бр. водогрейни котли;
- хладилни и климатични инсталации;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Дружеството извършва хотелиерски и ресторантьорска дейност.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол №03-08/12.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006. За поддържане на хотела има обособени пет места (складове) за съхранение на химикали, а именно:
- Склад за съхранение на хлор съдържащи химикали за обеззаразяване на плувния басейн;
- Склад за съхранение на химикали употребявани в пералнята;
- Помещение за съхранение на почистващи и дезинфекционни химикали за хотелската част;
- Помещение за съхранение на миещи и дезинфекционни химикали за кухните;
- Помещение за съхранение на дизелово гориво в цистерна с обваловка.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за по-голяма част от употребяваните химикали, но не всички са актуални. До момента на извършване на проверката не е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, необходимите заповеди и инструкции, които се изискват съгласно Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и Заповед РД 12-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент "Атмосферен въздух"
3.2.1. Организирани източници от горивни процеси.
За отопление на хотела се използва минерална вода. При по-ниски температури за отопление се ползват 2 броя водогрейни котли тип „Hoval plus 1500" с топлинна мощност по 1,7 MW всеки. Котлите изгарят дизелово гориво. Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.), относно честотата на извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последните СПИ са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 и 2015 година. Резултатите (протоколи от акредитирана лаборатория) са представени с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999г. Димните газове от двата котела се изпускат в атмосферния въздух посредством две изпускащи устройства.
3.2.2. На обекта се експлоатират следните хладилни климатични инсталации, попадащи за контрол, както следва:
- Хладилна машина „Carrier 30 HR - 200" съдържаща охлаждащ агент R 22 (двукръгова) – 2 Х 65 кг;
- Два броя климатични инсталации (чилъри) със съдържание на R 22 по 7,5 кг;
- Три броя климатични инсталации (чилъри) със съдържание на R 22 по 9,5 кг;
- Четири броя климатични инсталации (чилъри) със съдържание на R 407 по 9,5 кг;
- Един брой климатична инсталация (чилър) със съдържание на 14 кг R 410.
От 01.01.2015 г. се прилага Регламент № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.
На 15.12.2014 г. е извършено извличане на контролирано вещество R 22 от инсталациите, които са изброени по- горе. През м. юни поради пропуски е подменен R 22 на инсталация „Carrier 30 HR - 200" от единия кръг, като наличното останало количество (10 кг.) е прехвърлено в другия кръг.
Извличането на R 22 и подмяната му с R 407 е извършено от „Агарта" ЕООД, гр. Чепеларе.
При проверката се представят Досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове, както и извличането на контролирано вещество R 22.
С Вх. № ЕП – 80/04.02.2015 г. са представени годишни отчети за 2014 г. (Приложение № 4 и Приложение № 6).
До момента извлечения R 22 не е класифициран като отпадък с код 140601*.
Съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на проверки за течове подлежи оборудване, което съдържа флуор съдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент.
След пресмятане на потенциала на глобално затопляне на смесите R 407 и R 410 А и приравняването му към тонове СО2 еквивалент е определена честотата на извършване на проверките за течове, съгл. чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 .

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Съхранението на всички употребявани от дружеството химикали да бъде организирано съгласно изискванията дадени в съответните информационни листове за безопасност и Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.). Срок: 01.04.2015 г., Отг.: Членовете на съвета на директорите
4.2. За всички употребявани химикали да бъдат изискани от доставчиците актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 и Регламент (EO) 1272/2008. Срок: 01.04.2015 г., Отг.: Членовете на съвета на директорите
4.3. Да се извърши оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Оценката да бъде документирана, съгласно формата утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от същата да се представи в РИОСВ Благоевград. Срок: 01.04.2015 г., Отг.: Членовете на съвета на директорите

4.4 Съгласно Раздел II, чл. 4, т.7, т.8, т.9, т. 10 и т. 11 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да бъдат изготвени исканите документи. Копия от тях да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок: 01.04.2015 г., Отг.: Членовете на съвета на директорите

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи
При неизпълнение на направените предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.