Съдържание

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ХИМТЕХ 2003” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ХИМТЕХ 2003" ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед №33/04.02.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.02.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Цех за производство на антифриз и удароустойчиви каучукови плочи", собственост на "Химтех 2003" ООД, гр. Гоце Делчев, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Скрижево" №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на обекта е производство на антифриз, зимна течност за чистачки, каучукови плочи и технически каучукови изделия
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Производствено помещение;
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 3-09/19.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед №33/19.02.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Основната дейност на обекта е производство на антифриз, зимна течност за чистачки, каучукови плочи и технически каучукови изделия.
Производството на антифриз се извършва чрез смесване и разбъркване в бъркачка на моноетилен гликол и инхибитори, след което готовият продукт се прехвърля в съд за последващо разфасоване.
Производството на каучукови изделия се извършва чрез смесване на каучуков гранулат и полиуретанови лепила и последващо формоване. Сместа се поставя в предварително нагрята до 1200 С фурна, където протича процес на слепване и формоване.
Съгласно Регламент ( ЕО ) 1907/2006 – REACH, дружеството е формулатор на химични смеси. Като такъв то е изготвило в съответствие с изискванията на чл. 31 от REACH, информационни листове за безопасност за смесите, които формулира, тъй като те са класифицирани, като „опасни", съгласно чл. 5, 6 и 7 от Директива 1999/45/ЕО. Тези информационни листове за безопасност са изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP. До момента на проверката, дружеството все още не е изготвило доклади за безопасност за формулираните смеси, които да бъдат част от информационните им листове за безопасност, защото се възползва от преходния период за изготвяне на актуални информационни листове за безопасност за смеси пуснати на пазара преди 01.06.2015 г., посочен в CLP – Регламента, а именно – 01.06.2017 г.
В съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните им листове за безопасност, употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп, в което е осигурена вентилация и клетки за разделното им съхранение.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. В оценката, обаче липсва информация за съхраняваните на обекта вещества и смеси. Не е извършена и оценка на съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните химични вещества и смеси, както и проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична за тях информация.
3.2. Фактор „Отпадъци"
За обекта, дружеството е провело процедура по класификация на отпадъците образувани от дейността му, за които притежава заверени работни листове с кодове 070299, 150102, 150110 и 200121.
Отпадъците образувани от дейността на обекта се съхраняват на обособени за целта места и/или съдове обозначени с кода и наименованието на отпадъка.
На обекта се води отчетна книга по приложение №1 от Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Съгласно параграф 10 от Наредба №1 от 08.06.2014 г., същите се водят до приключването им.
През 2013 г. и 2014 г. не са предавани отпадъци.
Дружеството пуска на пазара опаковани стоки и се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.). То изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване „Булекопак" АД, като заплаща дължимата такса „опаковка" на тримесечие.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
1. Да бъде коригирана оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като бъде подадена липсващата информация. Копие от коригираната оценка да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.03.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.