Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„ХЕРА - 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ХЕРА - 2006" ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед №32/04.02.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.02.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Цех за нанасяне на галванични покрития", собственост на "Хера 2006" ООД, гр. Гоце Делчев, находящ се в гр. Гоце Делчев, Промишлена зона.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност на обекта е отлагане на покрития върху метални повърхности.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- Цех за галванични покрития;;
- Помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат, беше съставен Констативен протокол № 4-09/19.02.2015 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Заповед №32/19.02.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и във връзка със ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.).
Основната дейност на обекта е отлагане на покрития върху метални повърхности. При проверката се установи, че дружеството, поради липса на поръчки временно е преустановило производствената си дейност.
За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 - REACH и в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО ) 1272/2008 – CLP.
В съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в информационните им листове за безопасност, употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп, в което е осигурена вентилация и клетки за разделното им съхранение.
Дружеството е изготвило и представя при проверката документация, съответстваща на изискваната в чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба, както и оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл. 9 от нея. В оценката, обаче липсва информация за съхраняваните на обекта вещества и смеси.
3.2. Компонент „Води"
На производствената площадка не се извършва дейност по нанасяне на галванични покрития и не се формират производствени отпадъчни води.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
Проверката е във връзка с изискванията на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ( ЗОПОЕЩ ), ( ДВ, бр. 43/2008, с посл. изм. ДВ, бр. 53/2012 г. ).
При проверката се установи, че дружеството извършва дейности по Приложение №1, а именно дейности по производство, употреба, съхранение, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества, по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС.
До момента на проверката дружеството не е изготвило в съответствие с изискванията на ЗОПОЕЩ собствена оценка във връзка с непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

3. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
1. Да бъде изготвена собствена оценка във връзка с непосредствена заплаха за екологични щети. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 31.03.2015 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството е дадено предписание със срок за неговото изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.