Съдържание

Посетители

В момента има 512  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „26 май" ЕООД - гр. Благоевград

На основание заповед №27/28.01.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.02.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „26 май" ЕООД, находяща се в град Благоевград, промишлена зона, ул. "Покровнишко шосе". Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- галваничен цех с две линии- за поцинковане и за отлагане на покрития никел- хром;
- цех „механичен";
- пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
- котелно;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха- „Галваничен" и „Механичен". Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №09-06/17.02.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 1 бр. котел с топлинна мощност около 500 кВт, изгарящ течно гориво- нафта. Последният не се използва.

3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси
В цех „Галваничен" са разположени две инсталации (линии) – за поцинковане и за отлагане на метални покрития- никел- хром.
Инсталациите за отлагане на метални покрития попадат за контрол чрез измервания за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Инсталацията е съоръжена с бордова аспирация, като отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение с мокра очистка (скрубер), преди изпускането им в атмосферния въздух.
Дружеството спазва изискванията за периодичност на извършване на собствени измервания. През 2014 г. са извършени измервания от следните източници:

  • Аспирационна система към барабанна линия за поцинковане- прахообразни вещества и газообразни неорганични съединения на хлора, определени като хлороводород, съгл. чл. 43 от Наредба №1/2005 г.;
  • Аспирационна система към подвескова линия за поцинковане- прахообразни вещества, съгл. чл. 43 и серен диоксид- съгл. Приложение №2 към чл. 13 от Наредба №1/2005 г.;
  • Аспирационна система към скрубер след линия за никел- хром- прахообразни вещества, съгл. чл. 43, хром- съгл. Приложение №1 към чл. 12, никел- съгл. Приложение №1 към чл. 12 от Наредба №1/2005 г.;
  • Аспирационна система към ПСОВ- неорганични газообразни вещества (съединения на хлора и серен диоксид), съгл. Приложение №2 към чл. 13 от Наредба №1/2005 г.

Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии. Измерванията за представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) и са валидни за 2014 и 2015 г.

3.2. Компонент „Води"
За ползване на воден обект р.Струма за заустване на промишлените отпадъчни води от обекта има издадено от директора на БДЗБР- Благоевград разрешително с № 43120057/08.08.2012 г.
Битово-фекалните отпадъчни води нямат връзка с водоприемника. Същите се заустват във водоплътна изгребна яма, която се почиства периодично от „В и К" ЕООД, гр. Благоевград, въз основа на сключен договор.
В РИОСВ Благоевград е представен Протокол от изпитване с резултати от провеждания собствен мониторинг за 2014 г. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издаденото разрешително за заустване.
Във връзка с изпълнение на собствения мониторинг за първото полугодие на 2015 г. е извършено пробовземане на отпадъчни води, като резултатите ще бъдат предоставени допълнително в РИОСВ Благоевград, след получаването на протоколите от акредитираната изпитвателна лаборатория „Еколаб" към „Диал" ООД гр. София.
По време на проверката е взета проба отпадъчни води след изход на ЛПСОВ, преди заустване в р. Струма за физикохимичен анализ.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него. В своята дейност дружеството употребява химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, които съгласно изготвената оценка на безопасността на съхранение са 40 вида. Съхранението е организирано в две складови помещения – за киселинни и основни химични вещества и смеси. Същите са с ограничен достъп, осигурена аспирация, която е свързана със скрубера за водна очистка. Подът е от киселинно устойчиви плочки и няма сифони. При проверката не са констатирани разливи от химикали.
Извършена е проверка на Информационни листове за безопасност (ИЛБ) на химичните вещества и смеси. На дружеството е напомнено, че всички ИЛБ на химичните смеси трябва да бъдат актуализирани до 01.06.2015 г.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"
3.4.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.4.2. Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация на хартиен и електронен носител за употребеваните количества през 2014 г. химични вещества и смеси, както и имената и адресите на доставчиците. Срок: 31.03.2015 г.

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

  • Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) за дейностите които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.), и да уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок: 17.03.2015 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. В случай на констатирано неизпълнение на предписания, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.