Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Росела” АД – гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Росела" АД – гр. Симитли

На основание заповед № 36 /06.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.02.2015 г. беше извършена проверка на място на обект "Оранжериен комплекс", находящ се в гр. Симитли, експлоатиран от "Росела" АД –гр. Симитли. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- хидропонна зала;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещения и площадки за съхранение на генерирани отпадъци.
- изгребна водоплътна яма за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»
Производствената площадка се водоснабдява от собствен водоизточник – минерална вода за технологични нужди и от водопроводната мрежа на гр. Симитли – за питейно-битови нужди.
На площадката се формират четири потока отпадъчни води:

  • Дренажни – от напоителния процес отпадат малки количества, съдържащи разтворени минерални торове. Същите се събират в съдове извън оранжерийните блокове, изпомпват се в цистерни и се използват за наторяване на площи извън оранжериите.
  • Битово-фекални – изградени са два броя водоплътни изгребни ями, които въз основа на договор с «ВиК» ЕООД гр. Благоевград се предават за пречистване в ГПСОВ Благоевград.
  • Дъждовни води – събират се гравитачно, по бетонови канали и се довеждат до събирателна шахта.
  • Охладени термални води – формират се в периода на отсъствие на слънцегреене през студените месеци, като посредством бетонови канали покрай контура на оражерийните блокове се довеждат до събирателна шахта, откъдето след смесване с охладените термални води, чрез бетонов канал се заустват в р. Струма.

Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води от обекта в р. Струма.
В изпълнение на дадено предписание с КП № 19-11/ 21.02.2013 г. е приложен протокол №02-0466/16.11.2012 г. от извършено изтитване на отпадъчни води, взети от оранжерийния комплекс преди заустване в р. Струма, съгласно изискванията на нормите на действащата Наредба № 7/86 г.
Във връзка с отпочната процедура в Басейнова дирекция за ползване на р. Струма, от същата е изпратено писмо до „Росела" АД с изх. №РР-01-395/20.06.2013 г., което е представено по време на проверката и от което видно, че не е необходимо издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.
При проверката се установи, че за употребяваните в производствения процес химикали дружеството разполага с актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) за по-голямата част от тях.
Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в хидропонната зала. Същите са в количества, необходими за задоволяване на нуждите на технологичния процес от една седмица.
Дружеството е изготвило оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, която към момента на проверката не е актуална, тъй като се установи, че освен изброените химикали в същата, се употребяват и други, които не са отразени.
На обекта не се употребяват препарати за растителна защита от три години. За борба с вредителите се употребяват биологични агенти.
При проверката не беше отключен склада, в който се съхраняват препарати за растителна защита, които според присъстващият на проверката Изпълнителен директор са с изтекъл срок на годност и предстои тяхното бракуване.

3.3. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3 / 2004г. отменена с Наредба № 2/2014 г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове с кодове: 020103, 020399, 150101, 150102, 150110, 150203, 160103, 160104, 160601, 170202, 170402, 170404, 200121, 200135 и 200301.
На обекта се извършва само "временно съхранение на генерираните от дейността отпадъци", за което съгласно ЗУО не се изисква наличие на разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ.
Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп. Местата за съхранение на образуваните от дейността на обекта отпадъци не са обозначени с надписи на съответния код и наименование на отпадъка.
Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране.
На обекта се води един брой отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 66/2014 г.). Същата е заверена от РИОСВ Благоевград и съдържа хронологични записи за вида и произхода на отпадъците , а също така е отразявано по дати предаването на количествата отпадъци.
„Росела" АД е задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 г.) и в тази връзка участва в колективна система – „Екобулпак" АД. Представя се удостоверение № 926/01.01.2015 г. със срок на действие до 31.12.2015 г. за поемане на задълженията определени от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ, бр.85/2012 г.). Изготвят се справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани стоки по вид на материала. При проверката се представя годишна справка-декларация за 2014 г.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА"

Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1. Да се изпрати справка в РИОСВ - Благоевград за вида и количествата препарати за растителна защита, собственост на "Росела" АД. В случай, че има такива с изтекъл срок на годност да бъдат отбелязани. Да се предвидят мерки за тяхното предаване на лицензирана фирма за отпадъци.
Срок: 15.03.2015 г. Отг.: Изп. директор

2. Да се коригира оценката за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси в съответствие с вида на химикалите. От направените корекции да е видно, че химикалите се съхраняват в много ограничен период от време. Срок: 10.03.2015 г. Отг.: Изп. директор

3. Да се представи справка за вида, количеството и фирмите доставчици на химикали, употребени през календарната 2014 г. Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Изп. директор

4. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.). Срок: 30.03.2015 г. Отг.: Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.