Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Нидекс“ ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нидекс" ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

На основание Заповед № 67/05.03.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.03.2015 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Нидекс" ООД, с. Копривлен, ул. „Завода" № 25. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за екструдиране и шприцване на пластмасови изделия;
- Цех за производство на метални инструменти;
- Цех за сепариране на пластмасови отпадъци;
- Склад за съхранение на суровини;
- Склад за съхранение на готова продукция;
- Лаборатория за изпитване на пластмасови изделия.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.Фактор" Отпадъци

Дружеството е с основна дейност производство на PVC профили за строителството. Използва се първична суровина за меките профили и вторична суровина за твърдите профили (от рециклирана пластмаса). На обекта се извършва рециклиране и третиране на отпадъци от пластмаса, за което дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-271-0 от 05.11.2013 г. Отпадъците се събират от територията на Р България и се въвеждат и от Р Гърция. Представя се Анекс VІІ за въвеждането на територията на Република България на отпадък с код 12 01 05 за 2015 г. Отчетните книги за образуваните отпадъци се водят съгласно изискванията на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Отпадъците се приемат и предават въз основа на писмени договори. Отпадъците се съхраняват разделно в обособено за целта помещение. Не се констатира замърсяване с отпадъци на обекта. По отношение на чл. 59 от ЗУО се констатира, че дължимата продуктова такса за въведените на територията на страната опаковани стоки и за пуснатите на пазара такива се заплаща към „Екобулпак" АД, Удостоверение № 1063/01.01.2015 г.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска."

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) както и във връзка с КП № 01-02/12.02.2014 г. и дадените с него предписания. Извършва се производство на екструдирани и шприцовани пластмасови изделия за влагане в строителството. Като суровини се използват PVC, полиетилен, полипропилен и полистирол, мастербачи и оцветители. Всички суровини и употребяваните за поддръжка на машините масла се съхраняват в специално обособени за целта помещения. За употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопастност. Предписанията дадени на по ранен етап са изпълнени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор "Опасни химични вещества. Управление на риска"

  • Да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград копия от документите по чл. 4, т. 8, т. 9 и т. 10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Срок: 24.03.2015 г., Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направено предписание и е поставен срок за неговото изпълнение в КП № 17-25/17.03.2015 г.
За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.