Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2015 г.

„Кам и Кам“ ООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна" в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград с концесионер „Кам и Кам" ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли, ул. „Изворите" № 36, ЕИК 130923158

На основание Заповед №83/19.03.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.03.2015 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна", и се състави Констативен протокол №04-05/24.03.2015 г.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС №19-10/2010 г. за инвестиционно предложение „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна" в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград".

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 8 бр. условия от решението по ОВОС:

 • ІІ.4.1. При товаро-разтоварните и пресипни работи за намаляване и ограничаване на емисиите на прах да се прилагат изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително редовно оросяване на вътрешни пътища и промишлената площадка и навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито при сухо време; ограничаване височината на складираните материали; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване; ориентиране на насипите, съобразно преобладаващата посока на ветровете.
 • ІІ.6. Да се предвиди изграждането на площадки за временно съхраняване на производствените и опасните отпадъци, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, които да бъдат съобразени с изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №53/1999 г., обн. ДВ, бр. 29/1999 г.).
 • ІІ.8. Да се подадат документи за класификация на отпадъците, попадащи в обхвата на Закона за управление на отпадъците, които ще се образуват при реализирането на инвестиционното предложение по реда на Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.).
 • ІІI.11. Да се изгради съоръжение за безопасно съхранение на дизеловото гориво и смазочните масла.
 • ІІІ.12. Да се изготви План за собствен мониторинг, в който да се предвиди:

12.1. следене на атмосферния въздух по показатели ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5;
12.2. измерване на излъчвания шум в околната среда съгласно чл. 16, чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 37/2007 г.) и в съответствие с Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие;
Планът да се съгласува с РИОСВ-Благоевград и се представи за утвърждаване в ИАОС.

 • ІV.19. Образуваните отпадъци да се предават, въз основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Копия от договорите да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград в срок до един месец след тяхното сключване.
 • ІV. 21. При товаро-разтоварните и пресипни работи, при обработка /сепарация/, складиране и транспортиране, за намаляване и ограничаване на емисиите на прах да се прилагат изискванията на чл. 70 от Наредба №1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително:

21.1. навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване, използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито, в случая склада за въглища; ограничаване височината на складираните материали;
21.2. машините и оборудването, които се използват за пресяване на твърди материали, се капсуловат или снабдяват със средства за намаляване на емисиите на прахообразни вещества;
21.3. да се използват затворени или покрити с платнища транспортни средства; транспортирането да се извършва по асфалтирани второкласни и третокласни пътища.

 • ІV. 24. Да се извършва периодичен преглед на цистерната с дизелово гориво, който да се документира. Да се спазват изискванията на информационния лист за безопасност за всички използвани препарати, съдържащи химични вещества.

2.2 Проверени са 4 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки:

 • 4. Отнетите почвени материали от площадката и от открития рудник, да се съхраняват на отредените места.
 • 5. Да се маркират крайните гранични точки на концесионната площ.
 • 7. Да не се извършват откривни и строителни дейности в частта от концесионната площ, попадаща в границите на защитените зони в размножителния период за птиците и повечето животински видове 1 март – 31 юли.
 • 9. Поставяне на табели, надписи, знаци и др. за избягване на нещастни случаи с хора и животни в отработените пространства.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №04-05/24.03.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

При проверката се установи, че към момента не се извършва добив на кафяви въглища. На площадката има депозиран материал, който се извозва на площадка разположена срещу ж.п. гара – гр. Симитли, след което се натоварва на вагони.

С писмо вх. № Е-26-К-64/29.01.2015 г. в Министерство на икономиката е внесен Годишен геоложки отчет за изменение на записите и ресурсите на въглища в резултат от извършени добивни работи през 2014 г. на находище „Ракитна".

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №19-10/2010 г.

Спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Вътрешните пътища на промишлената площадка се оросяват при сухо време. Спазват се изискванията за височината на складираните материали. Сепариращата инсталация е съоръжена със система за оросяване. Транспортните средства са оборудвани с платнища.
На обекта не се извършва авторемонт и поддръжка техниката. Предвид това на площадката не се извършва съхранение на отпадъци. Обособено е помещение за тази цел – метален фургон.
В РИОСВ - Благоевград е извършена класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 (обн. ДВ, бр. 66/2014 г.)
На обекта дизеловото гориво се съхранява в мобилно съоръжение, което се зарежда от бензиностанция. Смазочните масла се съхраняват в метален контейнер в оригинални опаковки.
Изготвен е план за собствен мониторинг, който е съгласуван с РИОСВ-Благоевград и утвърден от ИАОС – София.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС №19-10/2010 г.

Отнетата почва се съхранява на обособени депа. Поставени са трайни знаци по граничните точки на концесионната площ. Не се извършват откривни и строителни дейности в частта от концесионната площ, попадаща в границите на защитените зони. По пътя са поставени знаци и табели. Периодично се поставят ленти.
При проверката не се констатира неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда и обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.