Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Корола“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Корола“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед № 59/22.02.2017 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.03.2017 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Корола” ООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти от направление „КПКЗ, ЕО и ДА“ и “Опасни химични вещества. Управление на риска”, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Лаборатория за производство на детергенти;
- Цех за пакетаж и препакетаж на памперси

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Направление ” КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството не извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ поради прекратяване на дейноста по производство на мокри кърпи. Дейността ще се извършва от друга фирма за което РИОСВ – Благоевград ще бъде уведомена своевременно.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска“.
Проверката е във връзка с изпълнение на изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ. Бр.12/2017 г.) и подзаконови нормативни актове.
Основната дейност на дружеството производство на козметични и парфюмерийни стоки в частност мокри кърпи, пакетаж и препакетаж на памперси и дамски превръзки.
На производствената площадка машините за производство на мокри кърпи са ситуирани в едно хале, но към настоящия момент са в неизправност и не работят. Осъществява се единствено пакетаж на памперси. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ съгласно Европейски регламент REACH (№ 1907/2006 г.). Съхраняването на наличните химични вещества и смеси се осъществява в самостоятелно помещение, с ограничен достъп. Наличностите ще бъдат представени в РИОСВ – Благоевград заедно с инвентаризацията по таблица № 1 до края на месец март.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При промяна на обстоятелствата в дейността на дружеството е нужно своевременно да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград.