Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Галвани” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 57/17.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.02.2017 г., е извършена проверка на място на обект – производствена база за повърхностна обработка и нанасяне на покрития върху метал на “Галвани” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена по документи и на място от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основна дейност на обекта е нанасяне на галванични покрития върху метални повърхности. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Галваничен цех – 3 броя галванични стационарни вани, 6 броя галванични барабанни вани, 5 броя химични и промивни вани, 1 брой механизирана галванична линия;
- Пречиствателна станция за очистване на отпадните води от галваничния цех;
- Складове и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Складове за съхранение на отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При проверката се установи, че дружеството експлоатира галваничен цех, съоръжение за пречистване на отпадни води, складови помещения и химична лаборатория. Констатира се, че работи само линията за нанасяне на покрития за дребни детайли и средносписъчният брой на персонала се състои от пет души.
3.1. Фактор „Отпадъци“
„Галвани“ ЕООД, гр. Гоце Делчев притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-279-1/08.07.2016 г., издадено от РИОСВ-Благоевград. В него се разрешава дейност, отбелязана с код D 9 – третиране на отпадък с код 11 01 09 в количество 108 тона. На площадката се съхраняват отпадъците, образувани след третиране. Пресованата утайка към момента на проверката се съхранява в непосредствена близост до утаителите опакована в Биг-бегове–20 броя поставени върху дървени палети. Мястото е обозначено със съответния надпис. Отпадък с код 11 01 09 – утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества ще се съхранява до транспортирането им до депо гр. Севлиево.
3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Дружеството употребява опасни химични вещества и смеси за което притежава информационни листове за безопасност от доставчиците. Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите с дата 31.12.2014 г.
Съхранението на използваните химикали се осъществява в четири броя помещения:
-склад „Химикали-соли“
-склад „Цианиди свежи“
Налични са количества натриев цианид, съхранявани в оригинални опаковки, съгласно изискванията за съхранение на ИЛБ.
-склад „Натриева основа“
-склад за съхранение на солна киселина
Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), която е актуална.
Не са регистрирани аварии и разливи от опасни химикали на територията на предприятието.
Складовете за съхранение на вещества и смеси отговарят на изискванията на Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г.).
3.3. Компонент „Атмосферен въздух“
„Галвани“ ЕООД експлоатира инсталация за отлагане на метални покрития.
Инсталацията за поцинковане на едрогабаритни детайли не работи.
При проверката се констатира, че работи само линията за нанасяне на покрития за дребни детайли, състояща се от три стационарни вани, шест барабанни вани и пет сушилни шкафа. Изградена е бордова аспирация за улавяне на емисиите преди изпускане в атмосферния въздух.
Инсталацията за отлагане на метални покрития подлежи на контрол чрез измервания съгласно чл. 43, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Дружеството има задължения да извършва собствени периодични измервания съгласно чл. 31 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 31/1999 г.), последните СПИ представени с доклад са проведени през 2015 г. и са валидни за 2015 г. и 2016 г. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.
Дружеството има задължение до края на 2017 г. да извърши нови СПИ, в изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г.
3.4. Направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията, екологична отговорност и доброволни ангажименти”
Дружеството е изготвило и представи при проверката собствена оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети.
За дейността на дружеството се употребяват опасни химични вещества и смеси, които се съхраняват в складовете за съхранение на химикалите за извършване на основната дейност на дружеството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:
1. Да се изискат от доставчици/дистрибутори актуални информационни листове за безопасност, изготвени съгласно чл. 31 от REACH, в изпълнение на чл. 4, т. 3 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия да се предоставят в РИОСВ-Благоевград на електронен носител. Срок: 23.03.2017 г. Отг.: „Галвани“ЕООД
2. Да се изготви актуализация на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, поради промяна на вида химични вещества и смеси, употребявани от дружеството. Оценката да е в съответствие със заложения формат, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г., в изпълнение на чл. 9 от Наредбата(ДВ, бр. 43/2011 г.). Копие да се предостави в РИОСВ-Благоевград. Срок: 10.04.2017 г. Отг.: „Галвани“ЕООД
3. Да се извършат необходимите дейности по безопасното съхранение на количествата натриев хипохлорид, находящи се на територията на утаителите от ЛПСОВ, в изпълнение на чл. 4, т. 6 от Наредбата и изискванията в информационния лист за безопасност. РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено. Срок: 06.03.2017 г. Отг.: „Галвани“ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
При извършената проверка на „Галвани“ ЕООД е съставен е Констативен протокол № 02-02/23.02.2017 г. За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за отстраняване.За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.