Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПЕНИЯ“ АД - с. Покровник

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПЕНИЯ“ АД - с. Покровник

 

На основание Заповед № 76/02.03.2017 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.03.2017 г. е извършена проверка на място на производствената площадка на „Хидроенергийна компания“ АД, с. Покровник, ПИ 502 033. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е КП № 9-25/15.03.2017 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за дървопреработване;
- Котелно помещение;
- Пелетизираща инсталация;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Предвидено е на обекта да се извършват дейности по дървопреработване – клинозъбно снабени и слепени плотове, греди и детайли, производство на пелети.

3.1.Фактор” Отпадъци”
Към момента на проверката се извършват довършителни строителни монтажни дейности в цеха за дървопреработване. Извършва се доизграждане на котелното помещение. Монтирани са сушилни камери, силоз за съхранение на трици и дървесен чипс, пелетизираща инсталация. Предстои монтирането на барабанна дробилка, лентов транспортьор, банциг и др.
При проверката се представя разрешение за строеж, издадено то Община Благоевград.
На обекта са определени две зони за съхранение на отпадъците, образувани от строителните дейности. За тях в РИОСВ-Благоевград е проведена процедура по реда на чл. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Същите са предназначени за обезвреждане чрез депониране и се транспортират от дружеството на депо за инертни отпадъци с. Изгрев, община Благоевград.
„Хидроенергийна компания“ АД притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци № 01-ДО-343-3/27.02.2017 г., издаден от РИОСВ-Благоевград.
Представят се отчетни книги по Приложение № 1 – 1 брой и по Приложение № 1 – 1 брой, заверени от РИОСВ-Благоевград. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. Представят се екземпляри на годишните отчети за календарната 2016 г. На обекта се предвижда да се извършват дейности по третиране на неопасни отпадъци и в тази връзка, дружеството следва да притежава документ по чл. 35, ал. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105/2016 г.) преди въвеждането му в експлоатация.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”
Обектът не е въведен в експлоатация – извършва се монтаж на машини и съоръжения.
Дружеството има задължение да извърши собствени периодични измервания преди въвеждане в експлоатация на обекта на следните неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух: котел за изгаряне на дървесни трици, котел към инсталацията за производство на пелети и барабанна сушилня, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
Протоколите от изпитване следва да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на изискванията на екологичното законодателство ще се извършва текущ контрол след въвеждане на обекта в експлоатация.