Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„Ай Принт” ЕООД – с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Ай Принт” ЕООД – с. Марикостиново

 

На основание Заповед № 106 / 27.03.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.04.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за студен офсетов листов печат“, находящ се в с. Марикостиново, експлоатиран от „Ай Принт” ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линии за студен листов офсетов печат – 2 бр.;
- гилотини за обрязване – 2 бр.;
- места за съхранение на химикали;
- места за съхранение на отпадъци;
- климатични инсталации

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 5-08/19.04.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.)
В своята производствена дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси: бои – различни цветове, разредители за бои, различни видове лепила, разтвор за почистване на линиите за офсетов печат, проявители.
При проверката се представят информационни листове за безопасност за повечето от употребяваните химикали, на не всички са актуални.
Има организирано складово помещение за съхранение на химични вещества в самостоятелен вид и в състава на смеси. Склада е с ограничен достъп и осигурен адсорбент.
Въпреки изискването в повечето ИЛБ на съхраняваните химикали за осигурена добра вентилация в складовото помещение е поставен вентилатор, който е с естествена тяга и който отвежда въздуха от склада за химикали в склада за хартия.
В склада при извършване на проверката не са констатирани разливи.
В РИОСВ – Благоевград е представен инвентарен списък на употребяваните химикали, който не отговаря на действително употребяваните такива – липсват четири вида от тях, а иминно: TC – Developer, WASH IM660, REPLENISHER – T9 и Superem 250. Същите са част от технологичния процес.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

Основна дейност на дружеството е производство на каталози и брошури чрез офсетов листов печат. Листовият офсетов печат не попада в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда-главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). При направен преглед на представените при проверката информационни листове за безопасност не се установи употреба на смеси на толуенова основа.
За охлаждане на една от машините за офсетов печат „Хайделберг“ се ползва инсталация, която работи с охлаждащ агент , със съдържание на R 22, в количество 2 х 7,8 кг, за което е представена информация с писмо с Вх. № 1266/01.04.2016 г. При проверката се представя Досие на системата, в което е отразена проверка за течове за 2016 г.. Необходимо е за всеки кръг на инсталацията да се води отделно досие.
В РИОСВ – Благоевград не е постъпил годишен отчет в срок до 15.02.2017 г. за предходната календарна година, съгл. чл.13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно, веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г. С тези действия е нарушен чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.)
За отопление/охлаждане на административната и производствена част се използват четири броя колонни климатични системи „Мidea“, със съдържание на R407 С по 2,85 кг . (5055 t CO2 ecv.). Съгласно чл.4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 от 01.01.2017 г. оборудването подлежи на проверки за течове (1 път годишно). До момента не са въведени Досиета на системите на оборудването и не са извършвани проверки за течове.
Дружеството има задължение, считано от 01.01.2017 г. да етикетира оборудването съгл. Изискванията на чл. 12 от Регламент № 517/2014 г.

3.3 Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Дружеството е провело процедура за част от образуваните отпадъци по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като са заверени работни листове на отпадъци с кодове: 150101, 150102, 150110, 150202, 191201, и 200121 от РИОСВ – Благоевград.
При проверката се установи, че на обекта се съхраняват отпадъци с кодове 150101, 191201 и 150102, в дворната част на обекта. Местата са обозначени със съответните кодове. Осигурен е метален контейнер и бигбегове. Опасните отпадъци класифицирани с кодове 150110 и 200121 се съхраняват в помещението определено за съхранение на опасните химични вещества и смеси, т.е. не е организирано обособено складово помещение за опасните отпадъци. Наличните към момента отпадъци са в следните количества: 200121 – около 2 кг. и 150110 – около 15 кг. Установи се съхранение на отпадък, образуван в помещението за експониране при проявяване, като същото представлява лилава течност. Към момента са налични 16 бр. метални варели с вместимост 200 литра и се съхраняват в склад за материали и готова продукция. За описаният отпадък не е извършена класификация по реда на Наредба № 2.
От машината за обшиване на кориците се образуват отпадък от лепило, което е в твърдо агрегатно състояние, както и финни хартиени изрезки. Хартиените изрезки чрез въздуховод се отвеждат в дворната част на обекта и се съхраняват в бигбегове.За тях също не е проведена процедура по реда на Наредба № 2. При проверката в работните помещения се образуват адсорбенти, отпадък с код 150201. При проверката се представят три броя отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени в РИОСВ – Благоевград на 01.01.2016 г. При проверка на същите се установи, че не са вписвани количествата отпадъци предавани за последващо третиране. Направените записи в отчетната книга за отпадък с код 150101 не съответстват с представените фактури, удостоверяващи предаването на отпадъка.
Записите в отчетната книга за отпадък с код 150202 са, че същия не се образува, но при проверката се установи наличие на кърпи и работни облекла замърсени с вещества използвани при производството.
Представят се екземпляри от годишни отчети за 2016 г., но не се представя документ удостоверяващ изпращането на годишните отчети в срок до ИАОС.
Представя се Заповед за определяне на отговорно лице за опасните отпадъщи, която не е утвърдена от управителя.
За изпълнение на задълженията си, съгласно чл. 59 от ЗУО се представя Удостоверение №6813/01.01.2017 г. с „Екобулпак“ АД. Изготвени са месечни справки за 2016 г., въз основа, на които са заплащани лицензионни възнаграждения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

1. Да се извърши класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2 (ДВ, бр. 66/2014 г.) за описаните в констативната част от протокола, като се представят в РИОСВ – Благоевград документи по чл. 7 от Наредбата. Срок: 18.05.2017 г. Отг.: „Айпринт“ ЕООД
2. Да се организира склад за безопасно съхранение на опасните отпадъци, както и на оползотворимите отпадъци, като се обособи закрито помещение за отпадъци с кодове 150101 и 191201 и писмено се уведоми директора на РИОСВ – Благоевград. Срок: 18.05.2017 г. Отг.: „Айпринт“ ЕООД

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани нарушения във връзка с екологичното законодателство на дружеството ще се наложат актове за административно нарушение.
За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и са поставени срокове.
За изпълнение на направените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.