Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„МАО-2“ ООД – с. Краище, общ. Разлог

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „МАО-2“ ООД – с. Краище, общ. Разлог

 

На основание Заповед № 122/04.04.2017г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.04.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на фирма „МАО-2“ ООД, с. Краище, ул. „Двадесета“ № 13, общ. Белица.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството е производител на сребърен и златен лак за печки. Дейността се извършва на обекта, съвместно с опаковане на химични вещества и смеси.
Извършена е проверка на :
- Производствени помещения;
- Склад за съхранение на химикали;
- Склад за готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 7-08/27.04.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Към момента на проверката обекта не работи. Не е извършвана дейност от близо два месеца.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH). Като такъв притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) за веществата които произвежда (златен и сребърен лак) и веществата, които се разфасоват и пакетират за последваща продажба (газ за осветление; спирт за горене; кореселин; разредител АМВ; ацетон и сода каустик). ИЛБ отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1227/2008 г.
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се извършва в помещение с ограничен достъп, вентилация и пожароустойчив под.
Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград инвентарен списък на употребените през 2016 г. химични вещества и смеси.
Актуални документи изисквани от чл. 4, т. 7-12 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) бяха налични на обекта.
При проверката беше попълнен част от въпросника във връзка с проект „REF – 5“ на форума на Европейската комисия по химикали.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.2.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
- т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
3.2.2. Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

4.1. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (ДВ бр. 96/2008 г.) за дейностите които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.), и да уведоми РИОСВ – Благоевград Срок: 27.05.2017 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание с поставен сроко за изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанието, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.