Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„ПИРИН-ТЕКС“ ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН-ТЕКС“ ЕООД – гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 233/03.07.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.07.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Шивашка фабрика“, гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50, стопанисван от „ПИРИН-ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2017 г.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2017 г.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е изработка на облекла.
Извършена е проверка на следните помещения и съоръжения:
- Производствени цехове;
- ЛПСОВ;
- Складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Багрилен и перален цех;
- Инсталация за третиране на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 47-28/12.07.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси.
Употребяват се опасни химични вещества и смеси, които се класифицират в една или повече категории на опасност.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват условията на чл. 35 от същия регламент.
Предоставена е документация включваща:
- документи за изпълнение на екологичното законодателство от доставчиците и производителите,
- списъци на ползваните вещества и съответните им доставчици и дистрибутори;
-актуални информационни листове за безопасност за употребяваните вещества и смеси, изготвени съгласно Приложение ІІ на Регламента и в съответствие с Регламент CLP.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се осъществява в обособени складове според категориите на опасност и тяхната съвместимост. Складовете са вентилирани, с ограничен достъп, осветени. Налични са адсорбенти и пожарогасителни средства.
Представена е актуална документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Изготвена е актуална оценка на безопасността на съхранението, съгласно формáта на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Мерките на управление на риска са съобразени с ИЛБ и с Наредбата.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение № 1 по ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.), а именно:
- извършване на дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно Закона за управление на отпадъците(ЗУО);
- извършване на дейности по съхранение и употреба на химични вещества и смеси по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).
Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети през 2012 г. и тя се представя по време на проверката. Предвидено е актуализиране на същата в срок до края на настоящата 2017 г. с цел включване на нови производствени мощности.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство на обекта.