Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БИЛТА” ЕАД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БИЛТА” ЕАД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 357/04.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.10.2017 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Спортно-рекреационен комплекс Uva Nestum & SPA“, находящ се в м. „Мочура“, землище гр. Гоце Делчев и експлоатиран от “БИЛТА” ЕАД гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води“ и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на МПСОВ, с капацитет 160 екв. жители, обслужваща винарска изба с ресторант-инотека, спортен комплекс с кафе и спа-център. Работният режим на комплекса е непрекъснат.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на водите и атмосферния въздух са съставени Протокол за извършена проверка № 57-10/11.10.2017 г., с който е взета проба отпадъчни води, съвместно с акредитирана лаборатория РЛ-Благоевград и Констативен протокол № 58-10/11.10.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”.
Обектът се проверява във връзка с условията и изискванията на издадено разрешително за заустване на отпадъчните води № 43740015/08.11.2016 г. от БД „ЗБР“.
Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води от МПСОВ. Лабораторните протоколи с резултатите от извършения мониторинг се представят в РИОСВ - Благоевград съгласно изискванията. Резултатите от изпитване на отпадъчните води показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в разрешителното за заустване.
МПСОВ се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние. Монтирано е измервателно устройство на изхода на МПСОВ, пломбирано от БД „ЗБР“.
По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води, на изход от МПСОВ, преди заустване в отводнителен канал, вливащ се в река Места. Съставен е протокол от акредитирана лаборатория РЛ - Благоевград. Резултатите от изпитване на показателите, заложени в разрешителното за заустване ще бъдат предоставени от РЛ – Благоевград след извършване на изпитването по заложените показатели в издаденото разрешително за заустване на отпадъчните води.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”.
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
При необходимост през отоплителния сезон дружеството експлоатира котел, с топлинна мощност 233 kW, изгарящ пелети. Обекта разполага и с втори резервен котел на твърдо гориво (дърва), с мощност 160 kW. Наличните два броя котли не подлежат на контрол чрез измервания.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент(ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.
На обекта се експлоатира стационарно климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014, а именно:
- 8 бр. стационарни климатични системи, съдържащи флуорсъдържащ парников газ R 410A, със заряд от 7,10 до 24,64 тона CO2 еквивалент, подлежащи на проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца.
Няма въведени „Досиета на системите“ и етикетите на външните тела не отговарят на изскванията за етикетиране, съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014, за което на дружеството са дадени съответните предписания.
Обектът се проверява за първи път по компонент „Атмосферен въздух“. В тази връзка, на дружеството са дадени указания за задълженията му, произтичащи от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия с изискванията на околната среда са дадени 3 бр. предписания, със срокове за изпълнение, по компонент „Атмосферен въздух“, за привеждане на дейността съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.) и Наредба № 1/2017 г. (ДВ, бр. 20/2017 г.)