Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2017 г.

„БМВ-2000“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „БМВ-2000“ ООД – гр. Благоевград, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 394/06.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.11.2017 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Товарище и разтоварище на петролни деривати“, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 2, стопанисван от „БМВ-2000“ ООД, гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 1.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на обекта е приемане на горива от ж.п. цистерни, съхранение на продуктите в резервоари и товарене на горивата с цел експедиция в автоцистерни на автоестакадата.
Обект на проверката бяха резервоарите за съхранение на горива и пенол, прилежащите територии и инсталации, разположени на тях.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на контрола беше съставен Констативен протокол № 66-28/08.11.2017 г.

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
І. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси и „дистрибутор“ на същите.
Дружеството не осъществява внос и износ на ОХВС.
Основните ползвани доставчици са от България.
Налично е досие по чл. 36 от REACH и се изпълняват задълженията по чл. 35 от REACH.
Предоставена е документация по Регламента включваща: актуални информационни листове за безопасност за съхраняваните ОХВС и информация за доставчика.
ІІ. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството поддържа организация за реда и начина на съхранение на ОХВС, прилага превантивни и коригиращи мерки, които отговарят на изискванията на Наредбата.
ІІІ. Глава 7, Раздел 1 на ЗООС(ДВ, бр. 91/2002, с посл.изм.и доп.)
Към момента на проверката дружеството е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал и притежава потвърждение на ДППГА от 2016 г.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл.изм.и доп.).
Операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1(ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство на обекта.