Съдържание

Посетители

В момента има 632  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Римска баня“ ООД – с. Баня

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Римска баня“ ООД – с. Баня, общ. Разлог, Обект: Термо СПА Хотел „Римска баня“ с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград

 

На основание Заповед № 22/22.01.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.01.2018 г. беше извършена проверка на място и по документи на Термо Спа Хотел „Римска баня“, с. Баня, ул. „Втора“ № 58, общ. Разлог, стопанисван от „Римска баня“ ООД, с. Баня.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство.
Извърши се проверка на складове за съхранение на опасни химични вещества, стационарно хладилно и климатично оборудване .

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №1-08/31.01.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), но няма налични ИЛБ за всички употребявани към момента на проверката ОХВС.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени помещения, осветени и с ограничен достъп, няма указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Не е налична документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Отоплението на Термо СПА Хотел „Римска баня“ се осъществява с минерална вода (чрез пластинчати топлообменици и електрическа енергия). Няма организирани източници на емисии в атмосферния въздух.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.).
На обекта е инсталирано стационарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове . Оборудването подлежи на проверка за течове, съгл. изискванията на чл. 4, от Регламент (ЕС) №514/2014. Проверките е необходимо да се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност. До момента не се водят досиета на системите, съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/2017 г.
Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл. 12 на Регламент (ЕС) 517/2014 и Регламент за изпълнение №2068/2015 за установяване на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.