Съдържание

Посетители

В момента има 433  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Феникс Мениджмънт” ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Феникс Мениджмънт” ЕООД - гр. Разлог

 

На основание заповед №43/08.02.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.02.2019 г. се извърши проверка на място на Апартхотел „Терра комплекс“, находящ се в гр. Разлог, к. к. „Пирин“, ул. „Кулиното“ №7, експлоатиран от „Феникс Мениджмънт“ ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Апартхотел „Терра комплекс“ се състои от три сгради- „Пирин“ (основна сграда), „Рила“ и „Родопи“. Извършена е проверка на:
- котелно помещение;
- стационарно хладилно и климатично оборудване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Изброените съоръжения и инсталации са разположени в основната сграда „Пирин“. Сгради „Рила“ и „Родопи“ разполагат само с леглова база.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- хотелиерска и ресторантьорска дейност. Апартхотел „Терра комплекс“ работи целогодишно. Обектът се проверява за първи път по екологичното законодателство. При проверката е съставен Констативен протокол №3-06/14.02.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на Апартхотела и на басейна се ползват два броя котли, предназначени да изгарят течно гориво (нафта). Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини). Единият от котлите е с топлинна мощност 1 000 кW и подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). До момента на проверката не са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Няма изпълнена и съгласувана с РИОСВ- Благоевград точка за вземане на проби. От котелното отделение в основната сграда „Пирин“ се топлоснабдяват и останалите две сгради- „Рила“ и „Родопи“.
Котелът с топлинна мощност 1 000 кW е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, съществуващите СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър в срок до 01.01.2019 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
В основната сграда „Пирин“ е инсталирано и се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване, попадащо в обхвата на Наредба №1/2017 г. От извършената проверка на място се установи, че за тези инсталации не се въведени и не се водят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.
Оборудването не е етикетирано съгл. изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове..
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ- Благоевград, информация съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за стационарното оборудване за предходната календарна година.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяват се химични вещества за почистване и дезинфекция на стаите, общите помещения, кухненски блок и басейн в спа зоната. Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени 3 складови помещения. Складовите помещения нямат указателни табели. Не е налична оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
В подземен резервоар с обем 25 м3 се съхранява нафта, като гориво за котлите.
Всички обособени помещения за складиране са с осигурена транспортна достъпност. Не се наблюдават разливи на химикали и няма нарушени опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.