Съдържание

Посетители

В момента има 661  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Кен съплай“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Кен съплай“ ООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 72/05.03.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.03.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Кен съплай“ ООД, находящ се в с. Стоб, община Кочериново.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазването на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“, фактор „Опасни химични компонент“ и „Атмосферен въздух“ вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и относимите към спецификатата на производството нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е бутилиране на кенове.
● линия за бутилиране;
● склад за съхранение на готова продукция;
● склад за съхранение на ОХВС;
● места за съхраняване на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 4-25/13.03.2019 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”
За образуваните от дейността отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Установено е образуването на отпадъци за които не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците.
Представят се договор за предаване на отпадъци, както и оформяни приемо-предавателни протоколи и кантарни бележки.
При проверката на обекта се представят отчетна книги за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2018 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.
Дружеството пуска на пазара и собствен продукт и е задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.е. дължи заплащане на продуктова такса. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни източници.
За технологични нужди (пастьоризация на пивото) дружеството експлоатира котел, предназначен да изгаря природен газ. Природният газ се доставя на батерии. Димните газове се изпускат в атмосферния въздух посредством комин с височина от 8,5 м. По време на проверката не се представя информация (техническа документация), относно топлинната мощност на котела в kW.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).
За охлаждане на резервоарите за пиво се използва охлаждаща система, съдържаща флуорсъдържащ парников газ R410А (37.58 t CO2 eq). Към момента на проверката не се води и не се представя досие на системата, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1/2017 г. Инсталацията подлежи на проверка за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 с честота един път в годината. Системата е етикетирана.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02 да предоставя в РИОСВ-Благоевград. информация (годишен отчет) за предходната календарна година, съгл. чл. 36 от Наредба № 1/2017 г.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС използвaни за измиване на резервоари, съдове и съоръжения се осъществява в обособено помещение, но не е с ограничен достъп, няма указателни табели за категориите на опасност на съхраняваните химикали. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.Въглеродният диоксид се използва за създаване на инертна среда и се съхранява в специална цистерна.Природният газ се съхранява в групи от дебелостенни безшевни стоманени съдове, монтирани неподвижно върху ремарке на площадка с ограничен достъп и указателна табела.
Не е предоставена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Не е налична документация по чл. 4, т. 7-11 на Наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
На дружеството са дадени предписания и срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Обектът подлежи на ежегоден текущ контрол във връзка с притежаваното от дружеството разрешение за дейности с отпадъци.