Съдържание

Посетители

В момента има 517  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Пирин-Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Пирин-Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №129/28.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.04.2019 г. се извърши проверка на място на обект: „Предприятие за производство на облекла“, находящо се в гр. Гоце Делчев, ул. „Индустриална“ №28, експлоатирано от „Пирин- Текс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. „Индустриална“ №28.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за управление на отпадъците и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
- производствени цехове за кроене, ушиване на облекла и спомагателни помещения;
- инсталация за сортиране на производствени отпадъци (третиране на отпадъци);
- места за съхранение на образуваните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основната дейност на дружеството е разкрояване и ушиване на дамско и мъжко облекло. Дружеството работи на двусменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №13-24/11.04.2019 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват на определените за целта места и складове. Опасните отпадъци се съхраняват в склад с ограничен достъп. Зоните/съдовете за съхраняване на отпадъци са обозначени с кода на отпадъка, съгл. Наредба №2.
Води се редовно отчетност на отпадъците в отчетни книги по Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законовия срок.
Приемането на отпадъци за третиране се извършва въз основа на писмени договори. Представят се договори за предаване на отпадъците, третирани на площадката, с лица, притежаващи изискващите се документи по чл. 35 от ЗУО. Дружеството изпълнява задълженията си по Регламент (ЕО) 1013/2006 (попълва се Анекс VІІ за транспортираните отпадъци).
Дружеството притежава регистрационни документи издадени от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъци и транспортиране на отпадъци.
За изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО, като лице пускащо на пазара опаковки, „Пирин- Текс“ ЕООД е член на организация. Представя се Удостоверение за членство и документи, удостоверяващи заплащане на лицензионното възнаграждение към организацията.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
По време на проверката се представя изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.