Съдържание

Посетители

В момента има 557  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ЕВАНС“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ЕВАНС“ ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 116/21.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.04.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на търговски обект и складово-производствена база за санитарно-хигиенни материали, дезинфекционни и почистващи препарати, находящи се в гр. Петрич, експлоатирани от „Еванс“ ЕООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта
- търговски обект на ул. „Места“ № 18;
- складова база, включваща и хале за преопаковане на санитарно – хигиенни продукти, разположена в м. „Мерата“;
- климатични инсталации;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 17-20/09.04.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с перилни почистващи, ароматизиращи, дезинфекционни препарати и санитарно-хигиенни материали. „Еванс“ ЕООД извършва и сортиране и преопаковане на санитарно-хигиенни материали от големи в малки разфасовки, подходящи за търговската мрежа.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

В търговския обект – магазин „Стаханов“, находящ се на ул. Места“ №18, гр. Петрич, за отопление/охлаждане се експлоатират два броя колонни климатични системи, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. Същите са заредени с R410А в количества по 2,51 кg, съответстващи на 5,24 тона СО2 еквивалент и подлежат на проверки за течове с честота на всеки 12 месеца, съгласно нормативните изисквания. При проверката са представени, въведените във формата на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.) досиета на системите, в които са отразени проверки за течове за 2017 г. и 2018 г. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В халето за преопаковане в местността „Мерата“ и в магазина на ул. „Места“ са монтирании и се експлоатират и 10 бр. климатични инсталации (колонни климатици) със заряд под 5 тона СО2 еквивалент всяка (заредени с по 2,10 кg ФПГ - R410А), неподлежащи на контрол, съгласно изискванията на чл.4, параграф 1 от горецитирания регламент.
Като „оператор“ на стационарно климатично оборудване, дружеството е представило в законоустановения срок в РИОСВ Благоевград информация за календарната 2018 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”
В складовата база, разположена в м. „Мерата“, гр. Петрич се извършва преопаковане и сортиране на санитарни-хигиенни материали, които се въвеждат на територията на страната, в полиетиленови чували от РИталия. Част от преопакованите продукти се предлагат, както на вътрешния пазар, така и за външен. Преопаковани, санитарно-хигиенни материали се продават и в собствен търговски обект, разположен в гр. Петрич.
Част от образуваните от дейността на обекта отпадъци са класифицирани по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). Установено е образуването на отпадък, за които не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2.
На обекта са предвидени места за съхранение на отпадъците, като същите са обозначени със съответните кодове. Предаването на отпадъците за последващо третиране се удостоверява с протоколи, кантарни бележки, идентификационни документи (за опасните отпадъци) и писмени договори, с лица притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
При проверката на обекта са представени 1 бр., заверена от РИОСВ-Благоевград, отчетна книга за отпадъците по Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), както и екземпляр от годишен отчет за отпадъци за календарната 2018 г. Не е представена заповед на управителя за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.
В търговския обект в гр. Петрич се предлагат стоки, една част от които са въведени на територията на страната от „Еванс“ ЕООД, включително и преопаковани от дружеството, а другата част са стоки доставени от дистрибутори на българския пазар. На касата на търговския обект се предлагат торбички тип „потник“.
Като лице, което пуска на пазара опаковки/опакована стока (въвежда и преопакова), дружеството е задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.е. дължи заплащане на продуктова такса. В тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него и провеждането на контрол на основание чл. 25, т. 17 и т. 17а от ЗЗВВХВС, в изпълнение на чл. 27, ал. 1 от ЗЗВВХВС, по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите и Регламент (ЕС) 259/2012 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини. и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. В своята дейност предлага на пазара почистващи, дезинфектиращи, перилни препарати, които съдържат в състава си опасни химични вещества. Продуктите се предлагат в рамките на ЕС и извън него, както и в търговката мрежа на територията на страната. Преопаковане на химикали не се извършва. Същите се предлагат в оригинални опаковки.
„Еванс“ ЕООД е официален представител продуктите на „Биохимика“ ООД – Италия за Р. България. Представени са информационни листа за безопасност (ИЛБ) единствено на продуктите на „Биохимика“ ООД, които са с неактуални версии и не отговарят на изискванията на Приложение ІІ от Регламент REACH (изменине с Регламент 830/2015).. Няма актуален инвентаризационен списък за съхраняваните в складовата база артикули.
Дружеството не е изготвило досие по чл. 36 от Регламента.
Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО)648/2004 относно детергентите
В зависимост от статута си, съгласно регламента, а именно „дистрибутор“, дружеството поддържа и представя информация за идентичността на доставчиците си и потребителите надолу по веригата, но не предоставя актуални ИЛБ за съответните продукти.
При проверката е попълнен чек-лист за контрол на детергенти, съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД-890/07.12.2011 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Химикалите се съхраняват в обособено складово помещение, което е осветено и вентилирано.
Налична е актуална документация по чл. 4, от т.7 ÷ т. 12 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС ( ДВ, бр. 43/2011) и е изготвена оценка за безопасно съхранение на ОХВС, която се нуждае от актуализация, поради въвеждане на нови артикули.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.