Съдържание

Посетители

В момента има 534  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

ЕТ „МВ- Супер- Васил Попов” - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „МВ- Супер- Васил Попов” - гр. Белица

 

На основание заповед №113/20.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.04.2019 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на мебели“- площадка №1, находяща се гр. Белица, УПИ V-1265, кв. 745 и площадка №2, находяща се гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ №1, експлоатирани от ЕТ „МВ- Супер- Васил Попов“, гр. Белица.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Отпадъци“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на:
Площадка №1:
- цех за първична обработка на дървесина- бичене и разкрояване;
- цех за вторична обработка на дървесина- финна обработка и шлайфане;
- цех за сглобяване на мебели;
- котелно;
- сушилна камера;
- места за съхранение на отпадъци.
Площадка №2:
- камери за нанасяне на покрития;
- складове и места за съхранение на отпадъци;
- котелно.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството- първична и вторична обработка на дървесина, и производство на мебели. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №13-06/02.04.2019 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Площадка №1:
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление и за подаване на топлоносител към сушилната камера се ползва водогреен котел с топлинна мощност под 500 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котелът изгаря дървесни изрезки.
3.1.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Машините за вторична обработка на дървесина са обхванати от аспирационна система, като отпадъчния дървесен прах и трици се отвеждат в бункер, посредством два броя циклони. Площадката под бункера е оградена. Триците от бункера се подават към котела чрез тръбен шнек.
Площадка №2:
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление се ползва котел, изгарящ дървесни изрезки, с топлинна мощност под 500 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г.
3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси
На площадка №2 се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Камерата за нанасяне на покрития е съоръжена с пречиствателно съоръжение (хартиени филтри). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Представена е в РИОСВ- Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2018 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. Не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в Наредбата. При проверката се представя Протокол от изпитване от проведени собствени периодични измервания (СПИ) през 2019 г. на емисиите на ЛОС, определени като органичен въглерод, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. Няма нарушени норми за допустими емисии. Резултатите от СПИ не са представени в РИОСВ- Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.).

3.2. Фактор „Отпадъци”
За отпадъците генерирани от дейността е извършена класификация на отпадъците в РИОСВ-Благоевград за всяка от площадките, както следва:
1. Площадка № 1 – 03 01 01; 03 01 05; 10 01 01; 20 01 21;
2. Площадка № 2 – 03 03 08; 08 01 11; 10 01 01; 15 01 10; 15 02 02; 20 01 21.
Отпадъците се съхраняват разделно на определени за това места и складове, обозначени със съответните надписи.
От РИОСВ-Благоевград са заверени два броя отчетни книга по Приложение № 1, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС-гр. София в законовия срок.
За 2018 г. не са предавании отпадъци, с изключение на отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначена за рециклиране. Представя се договор за предаване на същия.
ЕТ „МВ-Супер-Васил Попов“ притежава Решение СП-030/12.07.2016 г., издадено от Министерство на околната среда и водите за определяне на отпадък с код 03 01 05 – „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04“ като страничен продукт по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗУО. Не са установени нарушения на поставените в него условия.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗУО са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.