Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Стил-М Трейд“ ООД – гр. София

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Стил-М Трейд“ ООД – гр. София, Обект: „Цех за производство на мебели и дограма“, с адрес: с. Баня, общ. Разлог, УПИ XI, кв. 22, Бивш стопански двор

 

 

На основание Заповед № 184/13.05.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.05.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на мебели и дограма“, с адрес: с. Баня, общ. Разлог, УПИ XI, кв. 22, Бивш стопански двор.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е производство на врати и дограма от масивно дърво.
Производствената дейност на площадката, находяща се в с. Баня, общ. Разлог, УПИ XI, кв. 22 се извършва в производствена сграда, в която са обособени отделни зали за вторична обработка на дървесината, сглобяване, шлайфане, нанасяне на покрития върху готовата продукция. Проверени бяха и котелно помещение, както и склада за съхранение на ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 17-08/28.05.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Ползват се български доставчици.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, в което е нужно да се добави информация по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, които отговарят на изискванията на Приложение ІІ от Регламент REACH.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад, с ограничен достъп, осветен, вентилиран, няма връзка с канализацията. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи и разсипвания.
Към момента на проверката е предоставена документация по чл. 4, т. 7-11 и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.2.Компонент „Атмосферен въздух”
1. Организирани източници от горивни процеси
За отопление на производствената площадка, находяща се в с. Баня, УПИ XI, кв. 22 се ползва котел с топлинна мощност под 500 kW, който не подлежи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котелът изгаря твърдо гориво (дърва и изрезки)
2. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.)
На обекта се извършва дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, попадаща в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. Инсталацията е регистрирана по чл. 30л от ЗЧАВ. За нанасяне на покрития се ползват 3 бр. лакозаливни, със самостоятелни изпускащи устройства. Едната от тях се ползва рядко. Лакозаливните са съоръжени с пречиствателни съоръжения (постоянни филтърни системи за улавяне на емисиите от ЛОС. Представена е в РИОСВ- Благоевград декларация за консумацията на органични разтворители през 2018 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. Не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в Наредбата.
3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.)
В помещението за вторична обработка на дървесината е изградена аспирационна система улавяща емисиите от прах и трици. През 2018 г. е извършена подмяна на крайната точка на аспирационната система- монтиран е нов бункер. Преди постъпването в бункера праховите емисии преминават през ръкавни филтри, които се почистват импулсно.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.