Съдържание

Посетители

В момента има 658  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД - с. Мусомище

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД - с. Мусомище

 

На основание Заповед № 193/20.05.2019 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.06.2019 г. е извършeна проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД и находящ се в с. Мусомище, общ. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна. Извършена е от екип експерти по различни фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Проверяваният обект е цех за първична обработка на дървесина, състоящ се от два участъка – за първична обработка и за сковаване на палети. При проверката е извършен оглед на работните помещения, сушилнята и местата за съхраняване на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 22-14/06.06.2019 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Отпадъци”
От дейността на обекта се образуват трици и изрезки (от процесите по дървообработването), пепел (от котелното) и луминесцентни тръби (от осветяването на обекта). Дружеството има утвърдени работни листове за част от отпадъците. За дървесните отпадъци е проведена процедура за „страничен продукт“, по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
При проверката е установено, че на обекта не е наличен бункер за събиране на триците. Същите посредством аспирационна система се отвеждат и натрупват на открито.
Дружеството има заверена отчетна книга за отпадъците, която е представена по време на проверката. Водена е редовно. Представен е и екзампляр от годишният отчет за отпадъци за календраната 2018 г.
Дружеството не е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. Материалите, които влага в производствения процес се доставят от българския пазар, а готовата продукция не се опакова.

3.2 .Компонент „Атмосферен въздух“

3.2.1. Организирани източници от горивни процеси
За захранване с топъл въздух на една сушилня камера и за отопление на производствените халета се ползва котел на твърдо гориво, като се изгарят дървесни отпадъци (изрезки и трици). Топлинната мощност на котела е 350 kW и не подлежи на измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
3.2.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
Машините за първична обработка на дървесината, разположени в хале № 1 са обхвани от аспирационна система, към която липсва крайна точка (бункер). Поради тази причина, уловените трици и прах от аспирационната система, постъпват на открито, с което се създават условия за неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии в атмосферния въздух, тъй като не са приложени нито една от мерките, за ограничаването им, посочени в чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба №1/2005 г. С тези действия е нарушен чл. 35 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирано несъответствие на обекта е направено предписание и е поставен срок за отстраняването му. Отговорник за изпълнение на предписанието е „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на поставеното предписание ще бъде извършена последваща проверка. За установеното нарушение относно изпускането на трици на открито е стартирала процедура за съставяне на АУАН.