Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Беласица“ АД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Беласица“ АД – гр. Петрич,
Обект: „Предприятие за производство на водомери“, гр. Петрич, ул. „Места“ № 22

 

На основание Заповед № 219/05.06.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.06.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Предприятие за производство на водомери“, разположен в гр. Петрич, ул. „Места“ № 22, стопанисван от „Беласица“ АД, гр. Петрич, ул. „Места“ № 22.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр.43 от 29 април 2008г., с посл. изм. и доп).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на водомери. Суровините се закупуват от дистрибутори в България. Продукцията се предлага на българския пазар.
Екипът от експерти на РИОСВ-Благоевград провери следните производствени участъци на територията на предприятието:
- Леярски участък;
- Ковашко-пресов участък;
- Галваничен участък;
-Механичен участък;
-Пречиствателна станция;
-Лаборатория за изпитване на водомери;
-Места за съхранение на отпадъци;
-Складове за съхранение на ОХВС;
-Склад за суровини, опаковки, готова продукция;
- Пластмасов участък.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 30-28/12.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на ОХВС и по-конкретно производител на изделие, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Налична е информация по чл. 36 от REACH, но е нужно да се добави информацията по Приложение ІІ от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Предоставят се актуални информационни листове на употребяваните химикали и комуникация с дистрибуторите.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС не е изготвена коректно в т.1.1. и т. 1.2. и не става ясно съвместими ли са изписаните вещества/смеси и възможно ли е да се съхраняват заедно. Съхранението на ОХВС се осъществява на няколко площадки, което не е отразено в оценката.
Предоставя се актуална заповед и обучение на лицата, отговорни за съхранението на ОХВС. Документацията по чл. 4, т. 7-12 като инструкции е налична.

3.2. Фактор „Отпадъци“

Дружеството извършва оползотворяване на отпадъци с кодове 10 10 07* и 12 01 03, които се генерират от собствената дейност. Дейностите се извършват при наличието на разрешително, издаденот от Директора на РИОСВ-Благоевград по реда на ЗУО.
За отпадъците които се генерират на обекта е създадена система за разделно съхранение. Местата са ограничени и обозначени.
На обекта се представят отчетни книги за отпадъци, които се водят към момента по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Книгите са проверени и заверени и по време на проверката. Водени са редовно.
Представя се екземпляр от годишния отчет за отпадъците. За календарната 2018 г. отчета е изготвен и изпратен в срок до ИАОС-гр. София.
Видно от водената отчетност отпадъците са предавани за последващо третиране на лица с докумети по чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).
Като лице задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, дружеството изпълнява задължението си за заплащане на продуктова такса – опаковка към организация. Представя се удостоверение за участие в системата на организацията. На обекта не се установяват обгаряне/изгаряне на отпадъци.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., посл.изм.и доп.).
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1( ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.