Съдържание

Посетители

В момента има 639  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 

На основание Заповед № 228/10.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.06.2019 г. е извършена проверка на място на обект „ТМСИ и Бетонов център“, находящ се в промишлена зона на с. Микрево, общ. Струмяни, стопанисван от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, общ. Струмяни.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти, по компоненти „Води“, „Земи и почви“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Дружеството осъществява производствена дейност във връзка с преработка на инертни материали за производство на бетон и бетонови изделия.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: ТМСИ и бетонов център; варово стопанство и пречиствателно съоръжение – утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на контрола върху качеството на компонентите на околната среда „Води“ и „Земи и Почви“ и фактор „ОХВ“, които й въздействат, е съставен Констативен протокол № 10-10/18.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
По време на проверката на обекта бетоновия възел работи, а пресевната инсталация не работи и не се формират отпадъчни води от обекта. Пречиствателното съоръжение - утаител е почистен.
Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120071/14.02.2017 г., издадено от Басейнова дирекция «Западнобеломорски район», за заустване на отпадъчни производствени води в р. Струма посредством открит канал.
За отчетната 2018 г. от дружеството е изготвен годишен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване и представен в РИОСВ – Благоевград с вх. № 521/13.02.2019 г. Резултатите от извършения собствен мониторинг показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване.
През 2018 г. от РИОСВ – Благоевград не са констатирани нарушения на ИЕО.
По време на проверката не се заустват отпадъчни води от производствената площадка в р. Струма.

3.2. Компонент „Земи и почви“.
Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007 г. с изм. и доп.).
По време на проверката е констатирано, че производствената площадка за производство на бетон и бетонови изделия е организирана върху поземлен имот № 024006, в землището на с. Микрево, общ. Струмяни с площ 19,279 дка.
Представен е нотариален акт за покупко-продажба от 2016 г. По контурите на площадката има изградена масивна ограда.
В съседство на р. Струма дружеството експлоатира пресевна инсталация. Същата е организирана преди година върху общински имот № 024015 с площ 16 дка от друг оператор. Направени са постъпки в края на 2018 г. пред Общински съвет Струмяни за придобиване на собствеността на земята.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“ (ОХВ).
Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
Основна дейност на дружеството към момента на проверката е производство на бетон и бетонови изделия.
В момента на проверката работи бетоновия център. За неговата дейност се употребява цимент (съхранява се в циментови силузи) и добавка за бетон (съхранява се в еднокубикови цистерни).
На площадката са разположени варови вани, видимо неизползвани.
Дружеството не е премахнало съхранението, тъй като е подало заявление за извършване на същинска регистрация към Европейската агенция по химикали (ECHA) за производство на веществото гасена вар (Ca(OH)2) с CAS №1305-62-0, ES №215-137-3. Подадената документация е налична на електронен носител и е представена при проверката. Към дата 09.04.2019 г. е извършена регистрация в REACH - IT, подадено е досие към ECHA с дата 12.06.2019 г. до момента на проверката не е получено letter of access.
Към момента на проверката не се представя документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти „Води“ и „Земи и почви“ и не са дадени предписания.

За констатирано несъответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) е дадено съответното предписание и е поставен срок за изпълнение, съгласно чл.26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., посл. изм. и доп.): Да се представят в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.), срок – 28.06.2019 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.