Съдържание

Посетители

В момента има 531  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за резултати от извършена проверка на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед № 245/24.06.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.07.2019 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Компресорна станция „Петрич“, находящ се в землище на с. Рупите, общ. Петрич, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.).
1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитираните закони.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА);
- 5 бр. водогрейни котела (ВК);
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е съхранение и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 04-02/09.07.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43740014/25.10.2016 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Отпадъчните води, които се формират от дейността на „Компресорна станция „Петрич“ се заустват във воден обект - дере, вливащо се в р.Струма.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване за отчетния период, в т. ч.
- отчитане количеството на заустваните отпадъчни води, които се заустват,като се води отчет, съгласно отчетите на измервателно устройство (дебитомер);
- изпитването на отпадъчните води се извършва от акредитирана лаборатория по договор;
- протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят редовно в РИОСВ - Благоевград. Представените резултати показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО);
- пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо и експлоатационно състояние.

3.2. Направление „Комплексно предотвартяване и контрол на замърсяванията (КПКЗ), Екологична отговорност (ЕО)и доброволни ангажименти (ДА)”.

За експлоатацията на всички гореописани мощности „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София притежава Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 79-Н1/2016 г., издадено с Решение № 79-Н1-А0/2016 г. на Изпълнителния директор на ИАОС – София.
В момента на проверката работи ГТКА № 2. От записите във водените дневници е видно, че до момента поетапно са работили заместващите мощности на ГТКА № 1 или ГТКА № 3, но никога едновременно.
Констатирано е, че с Решение № 369-НО-И0-А1-0/2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС е отменено Решение № 369-НО-ИО-АО/2008 г. на министъра на околната среда и водите, актуализирано с Решение № 369-НО-ИО-А1/2013 г., поради настъпили промени на площадката на КС „Петрич“ – топлинната мощност на горивната инсталация е под 50 MW, следователно същата на попада в обхвата на т.1.1. от Приложение № 4 на ЗООС и отпада необходимостта от комплексно разрешително (КР).
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.